Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Tystysgrifau Diogelwch ar gyfer Meysydd Chwaraeon

Mae'r cyngor yn gyfrifol am gyflwyno tystysgrifau diogelwch i feysydd chwaraeon.  Mae'r dystysgrif hon yn sicrhau diogelwch y gwylwyr.

Mae angen tystysgrifau diogelwch ar gyfer:

Gall tystysgrif ddiogelwch fod naill ai'n:

Mae'r tystysgrifau diogelwch ar gael gan Gyngor Wrecsam.  

Rhaid i chi gydymffurfio ag unrhyw amodau neu delerau sydd ynghlwm â thystysgrif.

Meini prawf cymhwyster

I fod yn gymwys am dystysgrif ddiogelwch, rhaid i chi fod mewn sefyllfa i atal yr amodau a'r telerau sydd yn y dystysgrif rhag cael eu torri.

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Rhaid i ymgeiswyr gyflwyno'r wybodaeth a'r cynlluniau angenrheidiol i Gyngor Wrecsam o fewn yr amser penodedig.  Os bydd yr ymgeisydd yn methu gwneud hyn, ystyrir bod y cais wedi cael ei dynnu nôl.

Bydd awdurdod lleol yn ystyried os yw'r ymgeisydd mewn sefyllfa i atal torri amodau a thelerau tystysgrif.

Os oes cais yn cael ei wneud i drosglwyddo tystysgrif, rhaid i Gyngor Wrecsam benderfynu os fyddai'r person sydd i gael y dystysgrif, pe byddai wedi gwneud cais ei hun, yn gymwys am dystysgrif.  Gall yr ymgeisydd fod yn un sydd â'r dystysgrif ar hyn o bryd neu'r un fydd yn derbyn y dystysgrif ar ôl ei throsglwyddo.

Rhaid i Gyngor Wrecsam anfon copi o gais am dystysgrif diogelwch (neu gais i drosglwyddo) i brif swyddog heddlu'r ardal, yr awdurdod tân a diogelwch os nad yr awdurdod hwnnw, a'r awdurdod adeiladu os nad yr awdurdod hwnnw yng Nghymru a Lloegr.   Rhaid ymgynghori â phob un o'r cyrff hyn am yr amodau a'r telerau sydd i'w cynnwys mewn tystysgrif neu unrhyw gais i ddiwygio, ailgyflwyno neu drosglwyddo tystysgrif.

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Na Fydd. Er budd y cyhoedd mae'n ofynnol i'r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir ei ganiatáu. Os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn amser rhesymol, byddwch cystal â chysylltu â hwy - gallwch wneud hyn ar-lein os ydych wedi gwneud eich cais trwy'r gwasanaeth UK Welcomes neu defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 56 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais am dystysgrif diogelwch maes chwaraeon

Dweud wrthym ni am newid i'ch amgylchiadau presennol

Manylion cyswllt

Gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG

Ffôn: 01978 298990
E-bost: public_protection_service@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Any applicant who is refused a safety certificate because they are not considered to be an eligible person can appeal to the Magistrates court.

An applicant who is refused a special safety certificate may also appeal to the Magistrates court against a refusal of his application based on grounds other than a decision that they are not an eligible person.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Gall unrhyw un sydd â'i gais am dystysgrif diogelwch yn cael ei wrthod, gan nad ydynt yn cael eu hystyried yn berson cymwys, apelio i'r llys ynadon. Gall ymgeisydd sydd â'i gais am dystysgrif diogelwch arbennig yn cael ei wrthod, apelio i Lys yr Ynadon yn erbyn y penderfyniad hwn ar sail arall heblaw'r penderfyniad nad ydynt yn berson cymwys.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Iawndal eraill

Gall deiliad trwydded sydd am apelio yn erbyn amod cysylltiedig, neu ddileu unrhyw beth o'u tystysgrif diogelwch, neu yn erbyn penderfyniad i wrthod diwygio neu ailgyflwyno tystystgrif diogelwch, apelio i'r llys ynadon. Gall deilydd trwydded hefyd wneud cais i lys y goron yn erbyn penderfyniad llys ynadon.

Cymdeithasau masnach

Federation of Sports and Play Associations (FSPA)