Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - Casglu ar y stryd

Mae angen trwydded casglu ar y stryd gan eich cyngor lleol er mwyn casglu arian neu werthu eitemau er bydd pwrpasau elusennol neu bwrpasau eraill yn Lloegr neu Gymru.

Meini prawf cymhwyster

Dim

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Pan gyflwynir trwydded, cymerir yn ganiataol ei bod yn ddiamod oni bai bod yr awdurdod lleol yn rhoi rhybudd bod y cais yn cael ei wrthod neu bod amodau ynghlwm wrtho.

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Bydd - Golyga hyn y byddwch yn gallu gweithredu union fel pe byddai eich cais wedi ei dderbyn hyd yn oed os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod targed ar gyfer cwblhau.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 30 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Gwnewch gais i redeg casgliad elusennol

Gadewch i ni wybod am unrhyw newid yn nghanlyniad y casgliad elusennol

Manylion cyswllt

Gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd, 16 Stryd yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG

Ffôn: 01978 298990
E-bost: licensingservice@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â Cyngor Wrecsam yn gyntaf.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Cymdeithasau masnach

Dim.