Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - Hysbysiad digwyddiad dros dro

Os dymunwch gynnal digwyddiad ad-hoc yng Nghymru a Lloegr, rhaid i chi roi hysbysiad digwyddiad dros dro (HDDD) i'ch awdurdod trwyddedu lleol ddim hwyrach na deng niwrnod gwaith cyn y digwyddiad.

Os yw'r safle lle mae'r digwyddiad i'w gynnal mewn ardaloedd sy'n cael eu rheoli gan ddau neu fwy o awdurdodau lleol, rhaid gwneud cais i bob un ohonynt.

Os na chyflwynwch eich cais yn electronig yna rhaid i chi roi copi o'r hysbysiad i'r heddlu ddim hwyrach na deng niwrnod gwaith cyn y digwyddiad. Rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hŷn i roi HDDD a gallwch roi uchafswm pump HDDD y flwyddyn. Os ydych yn ddeilydd trwydded bersonol, gallwch roi mwyafswm o 50 HDDD y flwyddyn.

Rhaid i'ch digwyddiad beidio cynnwys mwy na 499 o bobl ar unrhyw bryd, a dim i barhau'n hwy na 96 awr gyda lleiafswm o 24 awr rhwng digwyddiadau a mwyafrif o 12 digwyddiad y flwyddyn galender yn ôl adeilad.

Meini prawf cymhwyster

Mae'n rhaid i ddigwyddiad y gellir ei drwyddedu gael ei gynnal fel y manylwyd mewn hysbysiad sy'n rhaid ei roi. Rhaid i'r hysbysiad fod mewn fformat penodol a rhaid ei wneud gan rywun dros 18 oed.

Dylai'r hysbysiad gynnwys:

  • os cyflenwir alcohol, rhaid cael datganiad yn cadarnhau ei fod yn amod defnyddio'r safle, fod y cyflenwadau yn cael eu gwneud dan awdurdod defnydd yr adeilad
  • datganiad perthnasol i faterion arbennig
  • unrhyw wybodaeth arall sydd ei angen

Y materion y cyfeiriwyd atynt uchod yw:

  • manylion y gweithgareddau trwyddedadwy
  • cyfnod y digwyddiad a dyddiadau
  • yr amser yn ystod y cyfnod y digwydd y gweithgareddau
  • mwyafswm y bobl y bwriedir eu caniatáu ar y safle
  • unrhyw faterion eraill sydd eu hangen
Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Rhaid rhoi'r HDDD yn ysgrifenedig (yn cynnwys moddau electronig) i'r Awdurdod Lleol o leiaf ddeng niwrnod gwaith cyn y digwyddiad. Mae ffi'n daladwy gyda'r hysbysiad.

Bydd yr Awdurdod Lleol yn cydnabod derbyn yr hysbysiad drwy hysbysu defnyddiwr y safle cyn diwedd y diwrnod gwaith cyntaf  y derbyniwyd ef, neu cyn diwedd yr ail ddiwrnod gwaith os nad yw'r diwrnod y derbyniwyd yr hysbysiad yn ddiwrnod gwaith.

Os nad yw'r cais wedi ei wneud yn electronig, mae'n rhaid i ddefnyddiwr y safle roi rhybudd i brif swyddog adran leol yr heddlu ddim hwyrach na deng niwrnod gwaith cyn cyfnod y digwyddiad.

Gall prif swyddog yr heddlu sy'n derbyn yr hysbysiad, ac sy'n credu y byddai'r digwyddiad yn tanseilio amcanion atal troseddu, gyflwyno rhybudd  gwrthwynebiad i'r awdurdod trwyddedu a defnyddiwr y safle. Rhaid i'r rhybudd hwn gael ei gyflwyno o fewn 48 awr o dderbyn yr hysbysiad digwyddiad dros dro.

Rhaid i'r awdurdod trwyddedu lleol gynnal gwrandawiad os cyflwynir rhybudd gwrthwynebiad. Gallant gyflwyno gwrth rybudd os ystyrir hi'n angenrheidiol ar gyfer hyrwyddo amcanion atal troseddu. Rhaid penderfynu o leiaf 24 awr cyn cychwyn y digwyddiad.

Gall prif swyddog yr heddlu addasu'r HDDD gyda chydsyniad defnyddiwr y safle.Yn y fath achos ystyrir y rhybudd gwrthwynebiad wedi ei dynnu'n ôl

Gall gwrth rybuddion gael eu darparu gan yr awdurdod trwyddedu os yw nifer yr HDDD wedi mynd dros y nifer a ganiateir.

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Bydd - golyga hyn y byddwch yn gallu gweithredu union fel pe byddai eich cais wedi ei dderbyn hyd yn oed os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod targed ar gyfer cwblhau.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 14 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Gwnewch gais am hysbysiad digwyddiad dros dro

Manylion cyswllt

Gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd, 16 Stryd yr Arglwydd, Wrecsam, LL11 1LG

Ffôn: 01978 298990
E-bost: licensingservice@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol yn gyntaf.

Os cyflwynir gwrth hysbysiad mewn perthynas i hysbysiad wrthwynebiad gall y deilydd apelio yn erbyn y penderfyniad. Dylid cyflwyno apeliadau i'r Llys Ynadol lleol o few 21 diwrnod. Ni fedr cyflwyno apêl yn hwyrach na 5 diwrnod gwaith o ddyddiad y digwyddiad arfaethedig.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol yn gyntaf.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Iawndal eraill

Os bydd awdurdod trwyddedu yn penderfynu peidio cyflwyno gwrth hysbysiad mewn perthynas i hysbysiad yn gwrthwynebu gall y prif gwnstabl apelio yn erbyn y penderfyniad. Dylid cyflwyno apeliadau i'r Llys Ynadol lleol o few 21 diwrnod. Ni fedr cyflwyno apêl yn hwyrach na 5 diwrnod gwaith o ddyddiad y digwyddiad arfaethedig.

Cymdeithasau masnach

National Outdoor Events Association (NDEA)

Event Supplier and Services Association (ESSA)

TSNN Online Directory