ublic Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - gweithredwyr pont dafol - CBSW
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - Gweithredwyr pont dafol

I weithredu pont dafol, rydych angen tystysgrif gymhwysedd wedi ei rhoi gan y Prif Arolygydd dros Bwysau a Mesurau eich awdurdod lleol.

Meini prawf cymhwyster

Rhaid i chi gael gwybodaeth ddigonol ar gyfer gweithredu’n briodol eich dyletswyddau.

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Dim darpariaeth mewn deddfwriaeth

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Bydd - golyga hyn y byddwch yn gallu gweithredu union fel pe byddai eich cais wedi ei dderbyn hyd yn oed os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol erbyn diwedd y cyfnod targed ar gyfer cwblhau.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 28 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Gwnewch gais am dystysgrif gweithredwr pont dafol cyhoeddus

Manylion cyswllt

Gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG

Ffôn: 01978 298990
E-bost: public_protection_service@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol yn gyntaf. Os gwrthodir unrhyw gais, gall y ceisydd wneud apêl i'r Swyddfa Mesuriadau Genedlaethol.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â'ch Awdurdod lleol yn gyntaf.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Cymdeithasau masnach

National Measurement Office (NMO)

Civil Engineering Contractors Association (CECA)