Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfarwyddyd Ewropeaidd - Trwyddedau - Sŵ

I redeg sŵ yn Lloegr, yr Alban neu Gymru, rhaid i chi dderbyn trwydded gan yr awdurdod lleol.

Meini prawf cymhwyster

O leiaf ddau fis cyn gwneud cais am drwydded, mae’n rhaid i’r ymgeisydd gyflwyno rhybudd yn ysgrifenedig (gan gynnwys trwy ddulliau electronig) i’r awdurdod lleol eu bod yn bwriadu gwneud cais. Mae’n rhaid i’r cais nodi:

 • Lleoliad y sŵ
 • Y math o anifeiliaid ac amcangyfrif o’r nifer ym mhob grŵp a gedwir i’w harddangos ar y safle a’r trefniadau ar gyfer eu lletya, eu cynnal a gofalu am eu lles.
 • Amcangyfrif o niferoedd a chategorïau'r staff sydd i’w cyflogi yn y sw.
 • Amcangyfrif o nifer yr ymwelwyr a’r cerbydau modur y darperir lle ar eu cyfer.
 • Amcangyfrif o nifer a lleoliad y mynedfeydd a ddarperir i’r safle.
 • Y modd y gweithredir y camau cadwraeth gofynnol yn y sw.

O leiaf ddau fis cyn cyflwyno’r cais, mae’n rhaid i’r ymgeisydd hefyd gyhoeddi rhybudd o’r bwriad hwnnw mewn un papur newydd lleol ac un papur newydd cenedlaethol ac arddangos copi o’r rhybudd hwnnw. Mae’n rhaid i’r rhybudd nodi lleoliad y sŵ a nodi bod y rhybudd cais i’r awdurdod lleol ar gael i’w archwilio yn swyddfeydd yr awdurdod lleol.

Gair am y Rheoleiddio

Crynodeb o'r rheoliadau sy'n ymwneud â'r drwydded hon

Y broses o werthuso ceisiadau

Pan fydd yn trafod cais, bydd yr awdurdod lleol yn cymryd i ystyriaeth unrhyw gyfathrebiaeth a dderbyniwyd gan neu ar ran:

 • Y ceisydd
 • Prif Swyddog yr Heddlu yn yr ardal dan sylw (neu’r Prif Gwnstabl yn yr Alban)
 • Yr awdurdod perthnasol - sef unai'r awdurdod gorfodaeth neu’r awdurdod perthnasol dros yr ardal lle bydd y  sŵ wedi ei lleoli.
 • Corff llywodraethol unrhyw sefydliad cenedlaethol sydd yn ymwneud â gweithredu sŵau.
 • Lle bydd rhan o’r sŵ wedi ei lleoli mewn ardal lle nad oes gan yr awdurdod lleol y grym i ganiatáu’r drwydded, dylid gwneud cais i’r awdurdod cynllunio dros yr ardal berthnasol (ond nid i awdurdod cynllunio sirol) neu, os bydd y rhan dan sylw wedi ei lleoli yng Nghymru, yr awdurdod cynllunio lleol dros yr ardal lle mae wedi ei lleoli.
 • Unrhyw unigolyn fydd yn haeru y byddai’r sŵ yn effeithio ar iechyd a diogelwch y bobl sydd yn byw yn yr ardal.
 • Unrhyw un fydd yn nodi y byddai’r sŵ yn effeithio ar iechyd neu ddiogelwch unrhyw un fyddai’n byw gerllaw iddi.
 • Unrhyw unigolyn arall y byddai ei ohebiaeth yn arwain at  benderfyniad gan yr awdurdod i ddefnyddio grym neu ddyletswydd i wrthod neu ganiatáu trwydded.

Cyn caniatáu neu wrthod rhoi’r drwydded, bydd yn ofynnol i’r awdurdod lleol drafod unrhyw adroddiadau gan arolygwyr wedi iddynt archwilio’r sŵ, ymgynghori gyda’r ymgeisydd ynghylch unrhyw amodau y bwriadant eu cynnwys gyda’r drwydded a gwneud trefniadau ar gyfer cynnal archwiliad. Bydd yr awdurdod lleol yn rhoi o leiaf 28 diwrnod o rybudd cyn yr archwiliad.

Ni fydd yr awdurdod lleol yn caniatáu’r drwydded os byddant yn teimlo y byddai’r sŵ yn effeithio’n andwyol ar iechyd neu ddiogelwch y bobl sy’n byw gerllaw, neu yn effeithio’n ddifrifol ar gynnal cyfraith a threfn neu os nad ydynt yn fodlon y byddai mesurau cadwraeth priodol yn cael eu gweithredu’n ddigonol.

Hefyd, mae’n bosibl y caiff trwydded ei gwrthod :

 • Os nad yw’r awdurdod lleol yn fodlon bod safonau’r llety, staffio neu reolaeth yn addas i gynnal safon briodol o ofal a lles ar gyfer yr anifeiliaid neu ar gyfer gweithredu’r sŵ yn briodol.
 • Os yw’r ymgeisydd neu - os yw’r ymgeisydd yn gwmni ymgorfforedig - y cwmni neu unrhyw rai o gyfarwyddwyr, rheolwyr, ysgrifenyddion neu swyddogion cyffelyb y cwmni, neu geidwad o fewn y sŵ, wedi ei ddyfarnu’n euog o unrhyw drosedd yn ymwneud â cham-drin anifeiliaid.

Caiff ceisiadau am adnewyddu trwyddedau eu hystyried ddim hwyrach na chwe mis cyn i’r drwydded bresennol ddod i ben, oni bai bod yr awdurdod lleol yn caniatáu cyfnod byrrach o amser.

Gall yr Ysgrifennydd Gwladol, wedi ymgynghori gyda’r awdurdod lleol, eu cyfarwyddo i osod un amod neu ragor ar drwydded

Mae’n bosibl y bydd yr awdurdod lleol yn hysbysu’r Ysgrifennydd Gwladol y dylid penderfynu nad oes angen trwydded oherwydd nifer fach yr anifeiliaid a gedwir yn y sŵ neu oherwydd nifer fach y mathau o anifeiliaid a gedwir ynddi.

A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?

Na Fydd. Er budd y cyhoedd mae'n ofynnol i'r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir ei ganiatáu. Os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn amser rhesymol, byddwch cystal â chysylltu â hwy - gallwch wneud hyn ar-lein os ydych wedi gwneud eich cais trwy'r gwasanaeth UK Welcomes neu defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Cyfnod Cyrraedd y Targed 60 diwrnod calendr.
Ffioedd Trwyddedu

Ffioedd Trwyddedu.

Gwneud cais ar-lein

Danfon hysnysiad o'ch bwriad i weithredu fel sw

Gwnewch gais am drwydded i weithredu sw

Gadewch i ni wybod am newid i'ch drwdded sw presennol

Manylion cyswllt

Gwasanaeth Diogelu’r Cyhoedd, 16 Stryt yr Arglwydd, Wrecsam LL11 1LG

Ffôn: 01978 298990
E-bost: public_protection_service@wrexham.gov.uk

Gweithredu pan fydd cais yn methu

Cysylltwch â'ch awdurdod lleol yn gyntaf. Os gwrthodir unrhyw gais, gall y ceisydd wneud apêl i'r Llys Ynadol lleol o fewn 28 diwrnod o'r dyddiad mae'r ymgeisydd yn derbyn hysbysiad ysgrifenedig o wrthod y cais.

Camau gan ddeiliad trwydded

Cysylltwch â'ch Awdurdod lleol yn gyntaf.

Gall unrhyw ddeiliad trwydded sydd yn dymuno apelio yn erbyn amod ynghlwm wrth ei drwydded wneud apêl i'w Llys Ynadon lleol yn erbyn;

 • unrhyw amod neu amrywiaeth neu ganslo amod.
 • gwrthod cymeradwyo trosglwyddo trwydded
 • cyfarwyddyd i gau sw
 • camau gorfodaeth yn perthyn i unrhyw amod heb ei gyrraedd

Rhaid i'r apel gael ei gyflwyno o fewn 28 diwrnod o'r dyddiad pan mae'r deiliad y drwydded yn derbyn hysbysiad ysgrifenedig penderfyniad yr awdurdod ar y mater.

Cwynion gan ddefnyddwyr

Pe byddai defnyddiwr yn gwneud cwyn, ein cyngor fyddai i chwi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Consumer Direct roi cyngor i chwi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU sef yr UK European Consumer Centre.

Bydd rhaid i unrhyw berson sy'n dymuno apelio yn erbyn penderfyniad i gau sw apelio i'r Llys Ynadon lleol. Rhaid i apeliadau gael eu gwneud o fewn 28 diwrnod o hysbysiad penderfyniad yr awdurdod lleol.

Cymdeithasau masnach

Dim