Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffioedd Trwyddedu

Mae'r dudalen hon yn rhoi manylion Ffïoedd Ceisio am Drwydded, a weinyddir gan Wasanaethau Trwyddedu Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, sy'n rhan o Adran Gwarchod y Cyhoedd.

Nid yw'r dudalen hon ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd.

Trwyddedau Ffi
Sefydliad Llety Anifeiliaid £351
Eiddo a Gymeradwyd (bwyd) Dim ffi
Safleoedd Gwersylla (PHAct36) Dim ffi
Safleoedd Carafanau a Gwersylla Dim ffi
Arwerthiannau Cist Car £16
Tyrrau oeri Dim ffi
Anifeiliaid Gwyllt Peryglus £368.65
Sefydliad Bridio Cŵn £351
Trwyddedau Amgylcheddol Am ragor o wybodaeth a ffioedd ewch i https://llyw.cymru (cywyllt allanol)
Cofrestru Bwyd Dim ffi
Tŷ amlfeddiannaeth (HMO)
 • Trwydded newydd (Trwydded Orfodol neu Drwydded Ychwanegol) - 5 mlynedd £816. Mae £448.80 i'w dalu ar y cam gwneud cais, mae'r £367.20 sy'n weddill i'w dalu unwaith y bydd penderfyniad i roi'r drwydded wedi'i wneud ond cyn cyhoeddi'r drwydded.
 • Trwydded newydd (Trwydded Orfodol neu Drwydded Ychwanegol) - blwyddyn £510 Mae £280.50 i'w dalu ar y cam gwneud cais, mae'r £229.50  sy'n weddill i'w dalu unwaith y bydd penderfyniad i roi'r drwydded wedi'i wneud ond cyn cyhoeddi'r drwydded.
 • Adnewyddu (Trwydded Orfodol yn unig) - 5 mlynedd £497.00. Mae £273.35 i'w dalu ar y cam gwneud cais, mae'r £223.65 sy'n weddill i'w dalu unwaith y bydd penderfyniad i roi'r drwydded wedi'i wneud ond cyn cyhoeddi'r drwydded.
 • Copi o Gofrestr Tai Amlfeddiannaeth £8.00
Casgliadau o dŷ i dŷ Dim ffi
Hypnoteiddio Dim ffi
Loteri - Newydd £40
Loteri - Adnewyddu £20
Trwydded Palmant
 • 20 neu’n rhagor o lefydd eistedd - £111.00
 • Llai nag 20 o lefydd eistedd - £83.50.
Anifeiliaid sy’n Perfformio £283.41
Siop Anifeiliaid Anwes £351
Petroliwm
 • Dim mwy na 2,500 litr - £45
 • Mwy na 2,500 litr ond dim mwy na 50,000 litr - £61
 • Mwy na 50,000 litr - £128
Aciwbigo, tatŵio, lliwio croen yn lled barhaol, tyllu cosmetig ac electrolysis £180 (£120 ar gyfer yr eiddo, £60 yr ymarferwr)
Gosod byrddau a chadeiriau yn y ffordd
 • 20 sedd neu fwy - £108.65 y flwyddyn
 • Llai na 20 sedd £82 y flwyddyn
Safle i gynnal Seremonïau Sifil Ffi Trwydded 3 blynedd safle a gymeradwywyd £1,100
Adnewyddu £850
Ffi Ail-archwilio Swyddog Priodol £125
Trwyddedu ystafell ychwanegol mewn Safle a Gymeradwywyd (gan gynnwys archwiliad a ffi weinyddol) £145
Cymeradwyo newidiadau eraill i drwydded bresennol £65
Ffi weinyddol - newid enw ac ati £25
Trwydded Safle a Clwb Tystysgrif Safle Gweler isod
Trwydded Sgaffald £60.00

Trwydded Palis

£60.00
Mynediad Cerbydau £160.00
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro (hyd at 6 wythnos) £1,191.00
Hysbysiad Traffig (hyd at 5 diwrnod) £776.50
Cau Ffordd Mewn Argyfwng £776.50
Digwyddiadau Arbennig £673.00  
Bandiau Ardrethol A B C D E D (x2) E (x3)
Gwerth Ardrethol Dim gwerth
Adrethol £4,300
£4,301 i £33,000 £33,001 i £87,000 £87,001 i £125,000 £125,001 ac uwch Bydd lluoswr yn cael eu ychwanegu at safleoedd ym mandiau D ac E lle maent yn bennaf ar gyfer gwerthu alcohol.
Trwydded / Tystysgrif Safle £100 £190 £315 £450 £635 £900 £1905
Ffi Adnewyddu Flynyddol £70 £180 £295 £320 £350 £640 £1050
Sefydliadau Marchogaeth
 • Dan 15 o geffylau £295
 • Dros 15 o geffylau £395
Diogelwch mewn Meysydd Chwaraeon Ni osodwyd ffïoedd – Fel y gost.
Deliwr Metel Sgrap
 • Trwydded safle £490
 • Trwydded casglwr £240
 • Amrywiad £80
Sefydliadau Rhyw Cais newydd am Drwydded Lleoliad Adloniant Rhywiol : £1,230
Cais i adnewyddu Trwydded Lleoliad Adloniant Rhywiol: (dim gwrthwynebiad) £265
Cais i adnewyddu Trwydded Lleoliad Adloniant Rhywiol: (gwrthwynebiad) £1,065
Cais i amrywio Trwydded Lleoliad Adloniant Rhywiol: £175
Cais i amrywio Trwydded Lleoliad Adloniant Rhywiol (gwrthwynebiad): £550
Cais i drosglwyddo trwydded Lleoliad Adloniant Rhywiol £90
Cais i drosglwyddo trwydded Lleoliad Adloniant Rhywiol (gwrthwynebiad): £480
Sgipiau
 • £52.50 am hyd at 7 diwrnod
 • £105.00 am 8 diwrnod neu fwy (hyd at fis).
Casgliadau Stryd Dim ffi
Gwaith Stryd

I osod offer NEWYDD mewn stryd:

a Ar gyfer un tŷ annedd £348.50
b Ar gyfer dau neu fwy o dai annedd a datblygiadau preswyl, fflatiau /fflatiau deulawr £451
c Ar gyfer datblygiad nad yw’n ddatblygiad preswyl h.y. diwydiannol, swyddfa, warws, safle cadw a storio, siopau, masnach, hamdden, adeiladau cynulliad, ysgolion ac adeiladau addysgol eraill. £430.50
d Ar gyfer tir at ddibenion amaethyddol / garddwriaethol £384.50
e Ar gyfer tir at ddibenion datblygiad aml bwrpas
(Preswyl/diwydiannol)
£430.50

Atgyweirio/Adnewyddu/Cynnal a chadw offer sy’n bodoli yn y stryd eisoes :

f Pan na ganiatawyd Trwydded Gwaith Stryd dan Adrannau 181 i 183 o Ddeddf Priffyrdd 1980, bydd Deddf Cyfleustodau Cyhoeddus a Gwaith Stryd 1950 ac/neu weithdrefn drwyddedu o ran offer yn y stryd yn berthnasol. £205
g Ar gyfer atgyweirio neu newid offer sydd eisoes yn y stryd a lle ceir Trwydded Gwaith Stryd eisoes. £150

Mae a - g yn berthnasol i’r 200 metr cyntaf o dyllu’r ffordd. Codir tâl am bob 200 metr.

Rhybudd Digwyddiad Dros Dro £21
Canol y Dref – hurio Sgwâr y Frenhines
 • Sefydliadau masnachol - £495 y dydd a TAW
 • Elusennau cenedlaethol - £295 y dydd a TAW.
 • Elusennau lleol – am ddim.
Gweithredwyr Pontydd Pwyso £68.95
Trwydded Sŵ Dim ffi benodol
Trwyddedau Cerbydau Ffi
Cerbyd Hurio Preifat - Newydd £244
Cerbyd Hurio Preifat - Adnewyddu £199
Cerbyd Hurio Preifat - Trosglwyddo Perchenogaeth £36
Gyrrwr Hurio Preifat - Newydd £290 Am 3 mlynedd (£40 DBS Blaendal £250 Gweddill)
Gyrrwr Hurio Preifat - Adnewyddu £255 Am 3 mlynedd (£40 DBS Blaendal £215 Gweddill)
Cerbyd Hacni - Newydd £190.50
Cerbyd Hacni - Adnewyddu £174.50
Cerbyd Hacnai - Trosglwyddo Perchenogaeth £36
Gyrrwr Cerbyd Hacni - Newydd £285 Am 3 mlynedd (£40 DBS Blaendal £245 Gweddill)
Gyrrwr Cerbyd Hacni - Adnewyddu £250 Am 3 mlynedd (£40 DBS Blaendal £210 Gweddill)
Ffi ailbrofi Cerbyd Hacni / Hurio Preifat £45
Colli apwyntiad £23
Adnewyddu Trwyddedau Ffi
Plât cerbyd £6.50
Bathodyn gyrrwr £4.00
Cerdyn Hunaniaeth Gyrrwr £5.00
Arwydd ffenestr £6.50
Cromfach £9.50
Trwyddedau Gweithredwyr Preifat Ffi
1-9 Cerbyd - Newydd £500 Am 5 mlynedd
Mwy na 10 Cerbyd - Newydd £1430 Am 5 mlynedd
1-9 Cerbyd - Adnewyddu £462 Am 5 mlynedd
Mwy na 10 Cerbyd - Adnewyddu £1400 Am 5 mlynedd
Arwydd ffenestr £6.50
Storio Ffrwydron Ffi
Cymeradwyo trwydded – isafswm pellter gwahanu dros 0 metr wedi’i ragnodi
 • £189 - Blwyddyn
 • £248 - 2 flynedd
 • £311 - 3 blynedd
 • £382 - 4 blynedd
 • £432 - 5 mlynedd
Adnewyddu trwydded – isafswm pellter gwahanu dros 0 metr wedi’i ragnodi
 • £88 - Blwyddyn
 • £150 - 2 flynedd
 • £211 - 3 blynedd
 • £272 - 4 blynedd
 • £333 - 5 mlynedd
Cymeradwyo trwydded – heb isafswm pellter gwahanu wedi’i ragnodi
 • £111 - Blwyddyn
 • £144 - 2 flynedd
 • £177 - 3 blynedd
 • £211 - 4 blynedd
 • £243 - 5 mlynedd
Adnewyddu trwydded – heb isafswm pellter gwahanu wedi’i ragnodi
 • £55- Blwyddyn
 • £88 - 2 flynedd
 • £123 - 3 blynedd
 • £155 - 4 blynedd
 • £189 - 5 mlynedd
Ffioedd eraill trwyddedau ffrwydron Ffi
Newid enw’r drwydded neu gyfeiriad y safle £37
Trosglwyddo trwydded £37
Disodli trwydded a gollwyd £37
Gwenwyn Ffi
Cofrestriad cyntaf £35.00
Adnewyddu cofrestriad £20.00
Newid manylion cofrestru £12.50
Ffïoedd Trwyddedau Safleoedd Cartrefi Symudol Ffi
Safle Preswyl Unigol £243.95
Safle unigol preswyl – cymysg £272.65
Safle bach (2 - 10 cartref symudol) £323.90
Safle canolig (11 - 50 cartref symudol) £671.37
Safle mawr (50+ cartref symudol) £1,136.72
Amrywio amodau’r drwydded £198.00
Cyflwyno Rheolau’r Safle £60.47
Amnewid Trwydded £33.82