Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Trwyddedu

Coronavirus / Covid - 19 Trwyddedu Cerbydau Llogi Preifat a Hacni

Byddwch yn ymwybodol bod yr awdurdod trwyddedu wedi newid y prosesau ar gyfer trwyddedu Trwyddedau Gyrru Llogi Preifat a Gyrru Hacni dros dro. Os yw eich trwydded yrru neu weithredwr i fod i ddod i ben cyn 30 Medi ac nad ydych wedi derbyn llythyr cyfarwyddyd, cysylltwch â'r adran Gweinyddiaeth Drwyddedu ar 01978 729600 neu e-bostiwch taxiadmin@wrexham.gov.uk

Mae trwyddedu cerbydau, newydd neu adnewyddu, a MOT yn weithredol ar hyn o bryd.

Mae cyngor cyffredinol yn ymwneud â Thacsi a Llogi Preifat ar wefan Busnes Cymru (dolen gyswllt allanol)

Gofyniad i deithwyr wisgo masgiau mewn cerbydau tacsi a llogi preifat (dolen gyswllt allanol)

Nod y gwasanaeth Trwyddedu yw gwella safonau diogelwch cyhoeddus mewn perthynas ag eiddo trwyddedig, personau a cherbydau. Cyflawnir hyn trwy ddefnydd cytbwys o orfodaeth ac addysg mewn perthynas â'r ddeddfwriaeth berthnasol.

Hysbysiad Preifatrwydd:

Am wybodaeth ynglŷn â sut mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn defnyddio data personol, gweler y rhybudd Preifatrwydd ar ein safle gwefan: www.wrecsam.gov.uk.

Rydym yn gyfrifol am gyflwyno'r trwyddedau canlynol:

Mewn perthynas â thrwyddedau eraill, dylech gysylltu gyda'r adain neu'r adran a nodir isod:

Cais am Drwydded Bersonol

Mae diwygiadau a wnaed i’r Ddeddf Trwyddedu 2003 gan y Ddeddf Dadreoleiddio 2015 mewn perthynas â thrwyddedau personol bellach wedi eu derbyn gan y Senedd fel a ganlyn:

  • Mae'r gofyniad i adnewyddu trwyddedau personol wedi cael ei ddiddymu o 1 Ebrill 2015.
  • Bydd y gofyniad i roi gwybod i’r heddlu am drwyddedau sydd wedi mynd ar goll neu wedi eu dwyn cyn gwneud cais am rai dyblyg yn cael ei ddiddymu o 26 Mai 2015.

Gwrthwynebiadau i geisiadau am drwyddedau adeiladau / clybiau

Gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysebion ar yr adeiladau ac yn y wasg leol.  Mae’r hysbysebion hyn yn esbonio sut i wrthwynebu os oes rhywun yn dymuno gwneud hynny.

Cwynion

Gellwch gwyno am adeilad trwyddedig trwy ddefnyddio gweithdrefn gwyno arferol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam neu trwy gysylltu â ni.

Cysylltiadau Defnyddiol

Mewn perthynas â materion Hur Preifat a Thrwyddedu Cerbydau Hacni, gan gynnwys profi cerbydau (ac eithrio gorfodi), dylid cysylltu gyda:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Depo Cludiant
Ffordd Abaty De
Ystad Diwyddianol Wrecsam
Wrecsam
LL13 9PW

Ffôn: 01978 729600
Ffacs: 01978 729601
E-bost: environmental@wrexham.gov.uk