Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Parc Gwledig Dyfroedd Alun

Mae ein holl barciau gwledig a meysydd chwarae ar agor ar hyn o bryd. Mae’n holl feysydd parcio yn y parciau gwledig bellach ar agor.

Dyma’r parc gwledig mwyaf yn ardal Wrecsam, wedi’i leoli yn harddwch Dyffryn Alun. Mae’r safle wedi ennill statws y Faner Werdd. Mae amrywiaeth o lwybrau trwy goetiroedd, glaswelltir ac ar hyd glan yr afon yn y Parc, sy’n eich cynorthwyo i archwilio’n safle cyfan. Rhennir y Parc yn ddau y naill ochr i’r Afon Alun. Mae ochr Gwersyllt y Parc yn cynnig maes parcio, canolfan ymwelwyr sy’n cynnwys caffi, siop anrhegion a thoiledau â chyfleusterau newid clytiau babis. Mae gan y Ganolfan Ymwelwyr ystafelloedd cynadledda a chyfarfod i’w llogi, ynghyd ag arddangosfa barhaol ar hanes a bywyd gwyllt y Parc. Mae ochr Llai y Parc yn cynnig maes parcio mawr, maes chwarae i blant a Gwarchodfa Natur Leol.

D.S. ni chaniateir hedfan dronau ym Mharciau Wrecsam!

Mynediad

Cewch chael mynediad am ddim i Barc Gwledig Dyfroedd Alun, ond croesewir cyfraniadau i Gyfeillion Dyfroedd Alun.

Parcio Ceir

Wrth ymweld â'r parc gwledig, mae taliadau maes parcio yn berthnasol bob dydd.

Y tâl dyddiol yw £ 1.00, ond gall deiliaid bathodynnau glas barcio am ddim mewn unrhyw le heb unrhyw derfyn amser.

Mae peiriannau talu ac arddangos wedi'u lleoli mewn mannau cyfleus yn y maes parcio. Arian parod yn unig yn y peiriant

Gall ymwelwyr hefyd ddewis talu trwy'r ffôn / App symudol.

Gellir prynu tocyn tymor ar gyfer y costau parcio ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun, Melin y Nant a Pharc Gwledig Tŷ Mawr ar gost o £50 am flwyddyn.

Mae tocynnau tymor ar gael o ganolfan ymwelwyr Tŷ Mawr, Canolfan Ymwelwyr Dyfroedd Alun neu ar-lein
www.wrecsam.gov.uk/ParcioParciauGwledig

Caffi Cyfle

Y Lleoliad Yn Y Parc

Mae Parc Gwledig Dyfroedd Alun yn gartref i’r ‘Lleoliad yn y Parc’ ystafell gynadledda bwrpasol yn cynnwys yr holl offer, sydd ar gael i’w llogi. Gall Caffi Cyfle ar y safle ddarparu lluniaeth. Mae cyfleusterau parcio* a thoiledau ar y safle. Os hoffech archebu lle cysylltwch â venueinthepark@groundworknorthwales.org.uk | 01978 269 564 neu ewch i https://www.groundworknorthwales.org.uk/about/venue-in-the-park/

Cŵn

Mae croeso i gŵn ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun, ond rhaid eu cadw dan reolaeth trwy’r amser. Cofiwch bod peidio â chodi baw eich ci yn drosedd ddifrifol, a gellir wynebu dirwy. Gwerthir bagiau casglu baw cŵn yn y ganolfan ymwelwyr.

Hanes cryno

Roedd y Parc yn rhan o ystad wledig fawr yn yr unfed ganrif ar bymtheg, a’r canolbwynt oedd Plas Gwersyllt. Cafodd y plasty ei ddymchwel yn 1910 oherwydd ymsuddiant yn sgîl y gwaith mwyngloddio ac yn 1953 prynodd MacAlpines y tir er mwyn agor chwareli ar ochr Gwersyllt a Llai y Parc. Prynodd Cyngor Bwrdeistref Wrecsam Maelor lawer o’r tir yn 1988 a dynodwyd yr ardal yn barc gwledig yn 1989.

Cerdded

Mae gan y Parc amrywiaeth o lwybrau wyneb caled a meddal i chi eu mwynhau. Mae’r llwybrau’n amrywio o gylchdeithiau byr i lwybrau hirach trwy ardaloedd coediog a glaswelltir. Mae rhagor o wybodaeth yn llyfryn Dyfroedd Alun, y gellir ei lawrlwytho o’r wefan neu gasglu copi o’r Ganolfan Ymwelwyr.

Teithiau cerdded iachus

Mae gan y Parc 6 llwybr cerdded o wahanol bellteroedd a graddfeydd, ac mae arwyddbyst a chod lliwiau yn eu dynodi. Cafodd y teithiau eu mesur yn broffesiynol i weld sawl calori a ddefnyddir wrth eu cerdded. Mae taflenni ar gael yn y ganolfan ymwelwyr ac i’w lawrlwytho, er mwyn eich cynorthwyo i ddewis llwybr addas.

Beicio

Mae amrywiaeth o lwybrau i feicwyr eu mwynhau yn y Parc. Mae llwybr beicio a cherfluniau dwy filltir o hyd yn cychwyn wrth y Ganolfan Ymwelwyr, sy’n cynnig lle diogel i deuluoedd feicio heb fod ar y briffordd. Mae beicio yn ymarfer corff effaith isel sy’n fodd delfrydol o wella a chynnal eich lefelau ffitrwydd a chryfder.

Pŵer Pedlo

Y Parc yw lleoliad y Prosiect Pŵer Pedlo a reolir gan Groundwork Gogledd Cymru, a’r nod yw gwneud beicio yn hygyrch i blant ac oedolion ag amrywiaeth o anableddau. Mae Pŵer Pedlo’n defnyddio amrywiaeth o feiciau ar gylchdaith milltir o hyd ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun. Os hoffech chi drefnu sesiwn feicio ffoniwch Pŵer Pedlo ar 07753 771751 os gwelwch yn dda.

Llwybr Heini

Mae ochr Gwersyllt y Parc yn cynnwys Llwybr Heini, ag amrywiaeth o offer ymarfer corff syml. Cynlluniwyd yr offer i wella eich cryfder, stamina, cydbwysedd a chydsymud. Mae’r Llwybr Heini’n hwyl ac yn hawdd i’w ddefnyddio. Mae’r offer cydbwysedd a chydsymud yn arbennig o addas i’r ifanc tra bo’r barau cyflin a’r meinciau ymarfer corff yn tynhau cyhyrau cyrff oedolion.

Bioamrywiaeth

Gwnaeth y gwaith cloddio tywod a cherrig grafu’r uwchbridd cyfoethog ymaith, ond mae’r isbridd gwael wedi caniatáu i gynefin dôl gyfoethog ddatblygu, yn llawn ffacbys, glaswelltau, llygad llo mawr a chribell felen. Yn yr haf mae’r tegeirian brych yn olygfa sy’n creu argraff, yn ogystal â thegeiriannau gwenynog a chaldrist, rhai ohonynt yn eithaf prin. Mae amrywiaeth y glaswelltir a’r coetir ynghyd â’r afon yn cynnig ystod o gynefinoedd. Mae’r rhywogaethau a gofnodwyd ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun yn cynnwys glas y dorlan, bwncathod, cudyllod coch, llwynogod, gwiberod, nadroedd gwair, madfallod llyfn ac amrywiaeth o ystlumod.

Cyfeillion Dyfroedd Alun

Grŵp cymunedol yw Cyfeillion Dyfroedd Alun sy’n gweithio ochr yn ochr â staff y Parc i wella a chynnal y parc i’r holl ddefnyddwyr. Cliciwch ar ddolen Cyfeillion Dyfroedd Alun am ragor o fanylion.

Sut i gyrraedd y Parc

Lleolir Dyfroedd Alun 3 milltir i’r gogledd o Wrecsam rhwng Gwersyllt, Bradle a Llai. I gyrraedd y ganolfan ymwelwyr, ewch ar hyd yr A541, sef y ffordd o Wrecsam i’r Wyddgrug, a chadwch lygad ar agor am yr arwyddion brown a gwyn ger pentref Gwersyllt. Y cod post ar gyfer ochr Gwersyllt y Parc yw LL11 4AG. I gyrraedd ochr Llai y Parc dilynwch y B5425 o Wrecsam i Llai, a chyn cyrraedd pentref Llai cadwch lygad ar agor am yr arwyddion brown a gwyn. Cod post ochr Llai yw LL12 0PU.

*codir tâl bychan