Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Parc Gwledig Dyfroedd Alun

Mae’n holl feysydd parcio yn y parciau gwledig bellach ar agor. Mae ein holl barciau gwledig a meysydd chwarae ar agor ar hyn o bryd. Mae toiledau a chanolfannau ymwelwyr yn parhau ar gau, ac eithrio’r toiledau ym Mharc Gwledig Tŷ Mawr sydd bellach ar agor.

Dyma’r parc gwledig mwyaf yn ardal Wrecsam, wedi’i leoli yn harddwch Dyffryn Alun. Mae’r safle wedi ennill statws y Faner Werdd. Mae amrywiaeth o lwybrau trwy goetiroedd, glaswelltir ac ar hyd glan yr afon yn y Parc, sy’n eich cynorthwyo i archwilio’n safle cyfan. Rhennir y Parc yn ddau y naill ochr i’r Afon Alun. Mae ochr Gwersyllt y Parc yn cynnig maes parcio, canolfan ymwelwyr sy’n cynnwys caffi, siop anrhegion a thoiledau â chyfleusterau newid clytiau babis. Mae gan y Ganolfan Ymwelwyr ystafelloedd cynadledda a chyfarfod i’w llogi, ynghyd ag arddangosfa barhaol ar hanes a bywyd gwyllt y Parc. Mae ochr Llai y Parc yn cynnig maes parcio mawr, maes chwarae i blant a Gwarchodfa Natur Leol.

D.S. ni chaniateir hedfan dronau ym Mharciau Wrecsam!

Mynediad

Cewch chael mynediad am ddim i Barc Gwledig Dyfroedd Alun, ond croesewir cyfraniadau i Gyfeillion Dyfroedd Alun.

Parcio Ceir

Wrth ymweld â'r parc gwledig, mae taliadau maes parcio yn berthnasol bob dydd.

Y tâl dyddiol yw £ 1.00, ond gall deiliaid bathodynnau glas barcio am ddim mewn unrhyw le heb unrhyw derfyn amser.

Mae peiriannau talu ac arddangos wedi'u lleoli mewn mannau cyfleus yn y maes parcio. Arian parod yn unig yn y peiriant

Gall ymwelwyr hefyd ddewis talu trwy'r ffôn / App symudol.

Gellir prynu tocyn tymor ar gyfer y costau parcio ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun, Melin y Nant a Pharc Gwledig Tŷ Mawr ar gost o £50 am flwyddyn.

Mae tocynnau tymor ar gael o ganolfan ymwelwyr Tŷ Mawr, Canolfan Ymwelwyr Dyfroedd Alun neu ar-lein
www.wrecsam.gov.uk/ParcioParciauGwledig

Caffi Cyfle

Y Lleoliad Yn Y Parc

Mae Parc Gwledig Dyfroedd Alun yn gartref i’r ‘Lleoliad yn y Parc’ ystafell gynadledda bwrpasol yn cynnwys yr holl offer, sydd ar gael i’w llogi. Gall Caffi Cyfle ar y safle ddarparu lluniaeth. Mae cyfleusterau parcio* a thoiledau ar y safle. Os hoffech archebu lle cysylltwch â venueinthepark@groundworknorthwales.org.uk | 01978 269 564 neu ewch i https://www.groundworknorthwales.org.uk/about/venue-in-the-park/

Cŵn

Mae croeso i gŵn ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun, ond rhaid eu cadw dan reolaeth trwy’r amser. Cofiwch bod peidio â chodi baw eich ci yn drosedd ddifrifol, a gellir wynebu dirwy. Gwerthir bagiau casglu baw cŵn yn y ganolfan ymwelwyr.

Hanes cryno

Roedd y Parc yn rhan o ystad wledig fawr yn yr unfed ganrif ar bymtheg, a’r canolbwynt oedd Plas Gwersyllt. Cafodd y plasty ei ddymchwel yn 1910 oherwydd ymsuddiant yn sgîl y gwaith mwyngloddio ac yn 1953 prynodd MacAlpines y tir er mwyn agor chwareli ar ochr Gwersyllt a Llai y Parc. Prynodd Cyngor Bwrdeistref Wrecsam Maelor lawer o’r tir yn 1988 a dynodwyd yr ardal yn barc gwledig yn 1989.

Cerdded

Mae gan y Parc amrywiaeth o lwybrau wyneb caled a meddal i chi eu mwynhau. Mae’r llwybrau’n amrywio o gylchdeithiau byr i lwybrau hirach trwy ardaloedd coediog a glaswelltir. Mae rhagor o wybodaeth yn llyfryn Dyfroedd Alun, y gellir ei lawrlwytho o’r wefan neu gasglu copi o’r Ganolfan Ymwelwyr.

Teithiau cerdded iachus

Mae gan y Parc 6 llwybr cerdded o wahanol bellteroedd a graddfeydd, ac mae arwyddbyst a chod lliwiau yn eu dynodi. Cafodd y teithiau eu mesur yn broffesiynol i weld sawl calori a ddefnyddir wrth eu cerdded. Mae taflenni ar gael yn y ganolfan ymwelwyr ac i’w lawrlwytho, er mwyn eich cynorthwyo i ddewis llwybr addas.

Beicio

Mae amrywiaeth o lwybrau i feicwyr eu mwynhau yn y Parc. Mae llwybr beicio a cherfluniau dwy filltir o hyd yn cychwyn wrth y Ganolfan Ymwelwyr, sy’n cynnig lle diogel i deuluoedd feicio heb fod ar y briffordd. Mae beicio yn ymarfer corff effaith isel sy’n fodd delfrydol o wella a chynnal eich lefelau ffitrwydd a chryfder.

Pŵer Pedlo

Y Parc yw lleoliad y Prosiect Pŵer Pedlo a reolir gan Groundwork Gogledd Cymru, a’r nod yw gwneud beicio yn hygyrch i blant ac oedolion ag amrywiaeth o anableddau. Mae Pŵer Pedlo’n defnyddio amrywiaeth o feiciau ar gylchdaith milltir o hyd ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun. Os hoffech chi drefnu sesiwn feicio ffoniwch Pŵer Pedlo ar 07753 771751 os gwelwch yn dda.

Llwybr Heini

Mae ochr Gwersyllt y Parc yn cynnwys Llwybr Heini, ag amrywiaeth o offer ymarfer corff syml. Cynlluniwyd yr offer i wella eich cryfder, stamina, cydbwysedd a chydsymud. Mae’r Llwybr Heini’n hwyl ac yn hawdd i’w ddefnyddio. Mae’r offer cydbwysedd a chydsymud yn arbennig o addas i’r ifanc tra bo’r barau cyflin a’r meinciau ymarfer corff yn tynhau cyhyrau cyrff oedolion.

Bioamrywiaeth

Gwnaeth y gwaith cloddio tywod a cherrig grafu’r uwchbridd cyfoethog ymaith, ond mae’r isbridd gwael wedi caniatáu i gynefin dôl gyfoethog ddatblygu, yn llawn ffacbys, glaswelltau, llygad llo mawr a chribell felen. Yn yr haf mae’r tegeirian brych yn olygfa sy’n creu argraff, yn ogystal â thegeiriannau gwenynog a chaldrist, rhai ohonynt yn eithaf prin. Mae amrywiaeth y glaswelltir a’r coetir ynghyd â’r afon yn cynnig ystod o gynefinoedd. Mae’r rhywogaethau a gofnodwyd ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun yn cynnwys glas y dorlan, bwncathod, cudyllod coch, llwynogod, gwiberod, nadroedd gwair, madfallod llyfn ac amrywiaeth o ystlumod.

Cyfeillion Dyfroedd Alun

Grŵp cymunedol yw Cyfeillion Dyfroedd Alun sy’n gweithio ochr yn ochr â staff y Parc i wella a chynnal y parc i’r holl ddefnyddwyr. Cliciwch ar ddolen Cyfeillion Dyfroedd Alun am ragor o fanylion.

Sut i gyrraedd y Parc

Lleolir Dyfroedd Alun 3 milltir i’r gogledd o Wrecsam rhwng Gwersyllt, Bradle a Llai. I gyrraedd y ganolfan ymwelwyr, ewch ar hyd yr A541, sef y ffordd o Wrecsam i’r Wyddgrug, a chadwch lygad ar agor am yr arwyddion brown a gwyn ger pentref Gwersyllt. Y cod post ar gyfer ochr Gwersyllt y Parc yw LL11 4AG. I gyrraedd ochr Llai y Parc dilynwch y B5425 o Wrecsam i Llai, a chyn cyrraedd pentref Llai cadwch lygad ar agor am yr arwyddion brown a gwyn. Cod post ochr Llai yw LL12 0PU.

*codir tâl bychan