Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Parc Gwledig Ty Mawr

Mae’n holl feysydd parcio yn y parciau gwledig bellach ar agor. Mae ein holl barciau gwledig a meysydd chwarae ar agor ar hyn o bryd. Mae toiledau a chanolfannau ymwelwyr yn parhau ar gau, ac eithrio’r toiledau ym Mharc Gwledig Tŷ Mawr sydd bellach ar agor.

Mae Parc Gwledig Tŷ Mawr ar lannau Afon Dyfrdwy yn hyfrydwch Dyffryn Llangollen. Mae'n rhan o Fryniau Clwyd ac yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Dyfrdwy.

Mae Tŷ Mawr yn cynnig holl hwyl y fferm mewn lleoliad rhagorol o dan fwâu Traphont Cefn Mawr. Cewch gwrdd â llu o anifeiliaid yn Nhŷ Mawr fel asynnod, moch a geifr. Cewch hyd yn oed fwydo'r ieir a'r hwyaid sy'n crwydro'n rhydd ar y buarth neu oedi i edmygu Carlos a Pedro y lamas, sy'n gwarchod ein defaid rhag llwynogod!

Dydyn ni ddim yn defnyddio cemegion na phlaladdwyr ar y tir yn Nhŷ Mawr. Dyma pam mae gennym gyfoeth o wahanol rywogaethau o blanhigion ac anifeiliaid gwyllt, ac yn nhymor yr haf bydd ein dolydd gwair traddodiadol yn gyforiog o liw. Beth am fynd am dro i lawr at yr afon, i eistedd ac ymlacio - efallai y gwelwch chi eog yn neidio o'r dŵr!

Ceir rhai o'r golygfeydd gorau yn yr ardal yn Nhŷ Mawr sydd ar lannau Afon Dyfrdwy, ac yng nghysgod traphont dramatig Cefn Mawr.

P'un a ydych yn mynd yno i fwynhau'r olygfa, i weld anifeiliaid y fferm neu i fynd am dro, gallwch ddod â phicnic gyda chi a mwynhau diwrnod gwych i'r teulu ym Mharc Gwledig Tŷ Mawr.

D.S. ni chaniateir hedfan dronau ym Mharciau Wrecsam

Teithiau Cerdded o amgylch Tŷ Mawr

Beth am fynd am dro hirach ar hyd glan yr afon at Draphont Ddŵr Pontcysyllte, a gafodd ei henwi'n ddiweddar yn Safle Treftadaeth y Byd. Cewch fynd ar hyd Llwybr Treftadaeth Cefn Mawr, neu gysylltu â Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa.

Mae'r teithiau cerdded yn Nhŷ Mawr ac mewn rhai parciau eraill wedi cael eu mapio yn ôl calorïau, felly bydd modd i chi weld faint o galorïau y byddwch yn eu llosgi ar y teithiau. Mae'r wybodaeth hon ar y map wrth i chi fynd i mewn i'r parc neu ar gael i'w lawrlwytho.

Digwyddiadau

Mae Parc Gwledig Tŷ Mawr yn darparu digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn ar gyfer oedolion a phlant.

Parcio Ceir

Wrth ymweld â'r parc gwledig, mae taliadau maes parcio yn berthnasol bob dydd.

Y tâl dyddiol yw £ 1.00, ond gall deiliaid bathodynnau glas barcio am ddim mewn unrhyw le heb unrhyw derfyn amser.

Mae peiriannau talu ac arddangos wedi'u lleoli mewn mannau cyfleus yn y maes parcio. Arian parod yn unig yn y peiriant

Gall ymwelwyr hefyd ddewis talu trwy'r ffôn / App symudol.

Gellir prynu tocyn tymor ar gyfer y costau parcio ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun, Melin y Nant a Pharc Gwledig Tŷ Mawr ar gost o £50 am flwyddyn.

Mae tocynnau tymor ar gael o ganolfan ymwelwyr Tŷ Mawr, Canolfan Ymwelwyr Dyfroedd Alun neu ar-lein
www.wrecsam.gov.uk/ParcioParciauGwledig

Yr Ysgubor Newydd

Cafodd yr Ysgubor yn Nhŷ Mawr ei hailwampio'n ddiweddar, ac erbyn hyn mae'n gyfleuster rhagorol o fewn y parc. Defnyddir yr ystafelloedd yn rheolaidd gan grwpiau ysgol ar ymweliad ar gyfer addysg amgylcheddol, ac ar gyfer digwyddiadau'r parc. Gellir eu llogi hefyd ar gyfer partïon pen-blwydd plant, a'u defnyddio ar gyfer cyfarfodydd, cynadleddau, cyrsiau hyfforddi a digwyddiadau eraill cymunedol. Am fanylion pellach, cysylltwch â Pharc Tŷ Mawr ar 01978 822780, e-bostiwch countryparks@wrexham.gov.uk

Grŵp Cyfeillion

Hoffech chi helpu gyda'r gwaith yn Nhŷ Mawr? Os felly, beth am ymuno â 'Chyfeillion Tŷ Mawr' Chyfeillion Tŷ Mawr.

Sefydlwyd 'Cyfeillion Tŷ Mawr' yn 2005, ac maent wedi llwyddo i godi arian ar gyfer prosiectau yn y parc fel Cwt Newydd y Moch Cwta, prynu ein moch Kunekune, gwella'r llecyn chwarae a llu o brosiectau eraill.

Os hoffech chi helpu gyda'r canlynol:

Cysylltwch â Tŷ Mawr am fwy o wybodaeth.

Gwirfoddolwyr

Bydd gwirfoddolwyr yn gweithio ym Mharc Tŷ Mawr drwy gydol y flwyddyn. Maent yn cyfrannu llawer iawn o amser ac ymdrech i'r parc ac fe'u gwerthfawrogir yn fawr iawn. Mae'r grwpiau hyn yn gweithio ar lawer o wahanol dasgau. Dyma rai o'r tasgau a gwblhawyd hyd yma:

Cynhelir prynhawniau i wirfoddolwyr bob dydd Mercher.

Am fwy o wybodaeth ac/neu i fod yn wirfoddolwr, galwch heibio'r ganolfan ymwelwyr, neu ffoniwch 01978 822780 neu anfon e-bost i countryparks@wrexham.gov.uk.

Ceidwaid Iau

Pwy yw'r Ceidwaid Iau? A pham ymuno?

Os ydych chi'n 8-16 oed ac yn hoffi gweithio gydag anifeiliaid, bod allan yn yr awyr agored, rhoi cynnig ar gelf a chrefft amrywiol, mynd ar deithiau cerdded ac ymweld â pharciau gwledig eraill yn ardal Wrecsam, a llawer llawer mwy, bydd grŵp y Ceidwaid Iau yn gweddu i chi i'r dim!

Sut mae ymuno â'r Ceidwaid Iau?

Wel, mae'n hawdd! Yr unig beth y mae'n rhaid i chi ei wneud yw gofyn i riant neu warcheidwad lenwi ffurflen gais y gellir ei lawrlwytho.

Bydd y Ceidwaid Iau yn cyfarfod unwaith yr wythnos.

Mae'r Ceidwaid Iau vyn grŵp poblogaidd iawn ac fel arfer bydd yn rhaid mynd ar restr aros er mwyn cael lle ynddo. Ond po gyflymaf y byddwch yn cyflwyno'ch ffurflen, y cyflymaf y bydd eich enw'n cael ei gynnwys ar y rhestr. Pan fydd lle ar gael, byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Oherwydd natur y gwaith dan sylw, mae'n rhaid i ni ofyn i bob plentyn sy'n gwneud cais i fod yn Geidwad Iau fod wedi derbyn brechlyn tetanws cyfredol.

Noddi Anifail ym Mharc Gwledig Tŷ Mawr

Dechrau

Lansiwyd y cynllun noddi yn 2006. Pwrpas y cynllun yw galluogi'r cyhoedd i gefnogi'r anifeiliaid ym Mharc Gwledig Tŷ Mawr. Bydd y noddwyr yn talu ffi flynyddol am yr anifail/anifeiliaid a ddewisir ganddynt, ac am hynny byddant yn derbyn pecyn noddwr sy'n cynnwys tystysgrif wedi'i phersonoli sy'n dangos yr anifail, enw'r noddwr a dyddiad ymuno â'r cynllun.

Caiff y noddwyr wahoddiad i ddiwrnod arbennig y noddwr, lle cânt gwrdd â'u hanifail o dan oruchwyliaeth un o'n ceidwaid. Yn dibynnu ar ba anifail y maent wedi'i noddi, gallant gribo'r asynnod, bwydo'r geifr neu ddod i fwytho cwningen a chael tynnu eu llun. Mae'r Parc ar agor bob dydd o'r flwyddyn a gellir gweld yr anifeiliaid yn ystod y dydd, yn eu cytiau arbennig neu yn y caeau.

Os hoffech chi noddi un neu fwy o'n hanifeiliaid, neu os hoffech gael mwy o wybodaeth am y Cynllun Noddi Anifeiliaid ffoniwch ni ar 01978 822 780.

Gwobr y Faner Werdd

Dechreuodd gynllun y Faner Werdd ym 1996. I fod yn gymwys, rhaid i safleoedd a chanddynt statws baner werdd gynnig mynediad rhwydd i'r cyhoedd a meddu ar gynllun rheoli safle.

Defnyddir y 8 maen prawf canlynol i feirniadu:

Bydd safleoedd buddugol yn derbyn baner a thystysgrif i'w harddangos, a'u henw'n cael ei cynnwys ar wefan y faner werdd. Mae’r wobr yn ddilys am flwyddyn.

Enillodd Tŷ Mawr y wobr gyntaf yn 2006 ac mae wedi cadw’r wobr bob blwyddyn ers hynny.

Sut i Gyrraedd

Mae’r parc yn hawdd dod o hyd iddo. Mae wedi ei leoli bum milltir i’r de o Wrecsam ym mhentref Cefn Mawr.

Bws

O Wrecsam

Mae bws 2C Arriva yn mynd o Orsaf Fysiau Wrecsam bob hanner awr o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac eithrio Gwyliau’r banc a bydd yn mynd heibio Gorsaf Drên Rhiwabon cyn cyrraedd ym mhentref Cefn Mawr.

O Groesoswallt

Mae bysiau 2 a 2A Arriva yn mynd o orsaf fysiau Croesoswallt bob hanner awr o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ac eithrio Gwyliau’r Banc ac yn mynd heibio’r Waun cyn cyrraedd ym mhentref Newbridge (0.3 milltir o Gefn Mawr).

Ar y trên

Y gorsafoedd trên agosaf yw Rhiwabon sy’n 2 filltir i ffwrdd a’r Waun sydd 4milltir i ffwrdd. Trenau Arriva Cymrusy’n cynnig gwasanaeth y ddau drên.

Yn y car

Mae Tŷ Mawr wedi ei arwyddo fel ‘Parc Gwledig’ ar arwyddion brown a gwyn. Dilynwch yr arwyddion hyn i’r parc oddi wrth gyffordd Llangollen/Rhiwabon o’r A483.

Oriau Agor

Mae'r parc ar agor trwy gydol y flwyddyn.

Mae'r Ganolfan Ymwelwyr ar agor:

Pasg i fis Medi: Bob dydd rhwng 10:30am a 4:30pm
Mis Hydref i'r Pasg: Benwythnosau'n unig.

Cyfleusterau

Newyddion

I ymuno â’r rhestr e-bostio er mwyn cael rhifynnau taflen newyddion Tŷ Mawr yn y dyfodol, cysylltwch â countryparks@wrexham.gov.uk.