Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Darpariaeth Chwarae gyda Staff

Mae gan blant yr hawl i chwarae ac mae chwarae yn ganolog i blentyndod iach. Fodd bynnag, mae plant heddiw yn wynebu cyfyngiadau ar eu hamser, gofod a chaniatâd i chwarae yn rhydd a chwarae wedi’i gyfarwyddo’n bersonol. Mae ein prosiectau chwarae gyda staff yn ceisio ymdrin â’r mater hwn trwy gefnogi plant i brofi anturiaethau chwareus yn ddyddiol, yn debyg i’r rhai yr oedd y cenedlaethau blaenorol o blant yn eu cymryd yn ganiataol.

Mae’r prosiectau hyn yn cael eu cynnal gan 'weithwyr chwarae’ hyfforddedig sy’n ceisio cefnogi rhieni/gofalwyr i deimlo’n hyderus ynglŷn â chwarae yn eu cymunedau trwy greu amgylcheddau chwareus, llawn cyfleoedd, lle y gall plant brofi annibyniaeth  a chyfrifoldeb cynyddol, yn ddiogel trwy wybod y bydd y gweithwyr chwarae wrth law pryd bynnag y byddent eu hangen. Mae hyn yn golygu y bydd gweithwyr chwarae yn darparu adnoddau ac ysbrydoliaeth er mwyn i’r plant chwarae ac yn aml byddant yn cyfrannu at y chwarae ar gais y plant; fodd bynnag bydd gweithgareddau strwythurol yn cael eu harwain gan oedolion yn annhebygol yn y prosiectau hyn.

Fel y cenedlaethau blaenorol o blant, mae angen i blant heddiw gael y rhyddid a’r annibyniaeth  i benderfynu pryd, ble a gyda phwy y maent yn chwarae. Felly mae’r prosiectau hyn yn ‘fynediad agored’ sy’n golygu nad oes cyfyngiad i symudiadau’r plant, oni bai os oes materion diogelwch, a gallant fynd a dod o’r lleoliadau hyn fel y mynnent. Nid oes gan y gweithwyr chwarae gyfrifoldeb i gadw’r plant ar y safle am gyfnod penodol o amser felly cyfrifoldeb y rhieni / gofalwyr unigol a’u plant yw cytuno ar drefniadau rhyngddynt eu hunain.

Mae prosiectau gwaith chwarae mynediad agored yn rhad ac am ddim ac fel arfer ar gyfer plant 5 oed neu hŷn (gall rhai dan 5 oed fynychu os ydynt yng nghwmni oedolyn priodol). Mae sesiynau chware fel arfer yn cael eu cynnal yn yr awyr agored a bydd y cyfleusterau sydd ar gael yn dibynnu ar y lleoliad unigol. Gall plant wneud llanast yn aml felly rydym yn argymell eu gwisgo mewn dillad sy’n iawn i’w baeddu!