Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflenni Cais ac Ymholiadau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys rhestr gynhwysfawr o ffurflenni a chanllawiau y gellir eu llwytho i lawr a'u cwblhau.

Nodwch fod ac eithrio manylion cyswllt yr ymgeisydd (rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost), bydd yr holl wybodaeth a roddwch ar y ffurflen gais ac mewn unrhyw ddogfennau cysylltiedig yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon.

Er mwyn osgoi cyhoeddi manylion personol, peidiwch â chynnwys hwy, neu unrhyw wybodaeth arall sy'n dod o fewn y diffiniad o ddata personol dan Ddeddf Diogelu Data 1998, mewn dogfennau ategol gyda'ch cais. Os ydych angen unrhyw eglurhad pellach, cysylltwch â ni.

Gellwch hefyd ofyn am unrhyw ffurflen neu nodiadau cyfarwyddyd cynllunio mewn print bras, Braille, Moon neu ar Dap Sain drwy gwblhau cais ar lein ar y wefan hon.

Sut i dalu am eich Gwasanaethau Cynllunio ar-lein

Taliadau Ar-lein

Gwybodaeth Cyn Cais Cynllunio, taliadau a Chyngor

Ffurflenni Cais Cynllunio

Ffurflenni Cynllunio

Mae'r rhan fwyaf o geisiadau cynllunio bellach yn cael eu cyflwyno ar-lein.

Ceisiadau Arlein

Ffurflenni Rheoli Adeiladu

Cais am Gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu

Gweler y Canllawiau Rheoliadau Adeiladu cyn cwblhau eich ffurflen Rheoliadau Adeiladu.