Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Amgylchedd Hanesyddol Wrecsam – Adeiladau Rhestredig, Ardaloedd Cadwraeth a Safle Treftadaeth y Byd

Mae treftadaeth cyfoethog ac amrywiol Wrecsam yn amlwg yn ei gyfoeth o adeiladau hanesyddol, tirluniau, trefi ac archeoloeg sy’n cynrychioli datblygiad, twf ac addasiad hanesyddol y Fwrdeistref Sirol a’r ardal ehangach dros nifer o ganrifoedd. 

Mae’r system gynllunio yn chwarae rhan allweddol o ran diogelu a chadw'r amgylchedd hanesyddol tra’n helpu i reoli newidiadau ac ymateb a pharhau i ymateb i anghenion presennol. Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam fel yr Awdurdod Cynllunio Lleol y ddyletswydd statudol i reoli a gwarchod yr amgylchedd hanesyddol. 

Mae rheoli a diogelu amgylchedd hanesyddol yng Nghymru wedi’i osod o fewn y ddeddfwriaeth bresennol:

Y Ddeddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) yw’r ddeddfwriaeth mwyaf diweddar ar gyfer rheoli Amgylchedd Hanesyddol ac mae’n newid dwy ddeddfwriaeth DU - Deddf Henebion ac Ardaloedd Archeolegol 1979 a’r Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990. Mae’r Ddeddf newydd yn cynnwys tri phrif nod:

Polisi Cynllunio Cenedlaethol

Mae Polisi Cynllunio Cymru (cyswllt allanol) yn cynnwys polisïau cynllunio defnydd tir Llywodraeth Cymru. Mae Pennod 6 yn cynnwys yr amgylchedd hanesyddol ac yn pwysleisio bod rheolaeth gadarnhaol newid yn yr amgylchedd hanesyddol yn seiliedig ar ddealltwriaeth lawn o’r natur ac arwyddocâd asedau hanesyddol ac yn cydnabod buddion y gallant eu cyflawni mewn diwylliant ac economi llewyrchus.

Mae cyfres o Nodiadau Cyngor Technegol (TAN) yn cydfynd â Pholisi Cynllunio Cymru. Mae’r Nodyn Cyngor Technegol yr Amgylchedd Hanesyddol (cyswllt allanol) yn cynnwys canllawiau manwl ar sut mae’r system gynllunio yn ystyried yr amgylchedd hanesyddol wrth baratoi cynllun datblygu a gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig.   Mae TAN 24 yn disodli Cylchlythyrau’r Swyddfa Gymreig canlynol:

Canllawiau Arfer Gorau

Mae Cadw wedi paratoi a chyhoeddi cyfres o ganllawiau arfer gorau a fwriadwyd i ymestyn darpariaeth y Ddeddf.  Mae’r cyntaf o’r dogfennau canllawiau hyn yn cynnwys y canlynol:

Gallwch lawrlwytho'r dogfennau hyn, ynghyd â chanllawiau cynharach gan Cadw, am ddim ar wefan Cadw drwy’r ddolen isod:

Mae’r Adran Gynllunio wedi ymrwymo i gynnal yr asedau gwerthfawr hyn a gallant gynnig gwybodaeth a chyngor pellach ar amgylchedd hanesyddol Wrecsam.