Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canllaw Cynllunio Lleol Rhif 5 - Addasu Eiddo Preswyl Yn Dai Amlbreswyl

Mae’r nodyn cyfarwyddyd hwn yn nodi sut y bydd y Cyngor yn asesu cynigion am Dai Amlfeddiannaeth o ran sut y mae’n bwriadu rheoli crynoadau o Dai Amlfeddiannaeth yn Wrecsam yn ogystal â safonau eraill y bydd disgwyl i ddatblygiadau Tai Amlfeddiannaeth eu cyrraedd. Wrth wneud hyn, mae’n ymhelaethu ar bolisïau perthnasol y Cynllun Datblygu Unedol (CDU) a bydd yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

Roedd y nodyn cyfarwyddyd hwn yn destun ymgynghoriad allanol rhwng 4 Rhagfyr 2017 a 19 Chwefror 2018 a chafodd ei fabwysiadu’n ffurfiol i’w ddefnyddio gan y Bwrdd Gweithredol ar 8 Mai 2018.