Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Nodyn Cyfarwyddyd Cynllunio Lleol Rhif 6 - Mynediad i adeiladau a defnydd ohonynt

Mynediad i adeiladau a defnydd ohonynt

Mae hwn yn un o gyfres o nodiadau cyfarwyddyd cynllunio lleol sy'n amlygu cynigion cynllunio lleol mewn ffordd glir a chyson gyda'r nod o wella safonau dylunio. Ni chynlluniwyd ein hamgylchedd trefol ag anghenion pawb mewn golwg a gall hyn fod yn anfantais i rai grwpiau o bobl e.e. yr henoed, pobl anabl, plant bach, mamau'n gwthio bygis, ayb. Ar gyfer llawer o adeiladau newydd, ceir gofynion a chanllawiau yn Nogfen Gymeradwyedig M Rheoliadau Adeiladu 2000, Safon Brydeinig 8300 a Symudedd Cynhwysol. Dylai'r rhai sy'n darparu gwasanaethau fod yn ymwybodol hefyd o ddyletswyddau dan y Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd, gan gynnwys darpariaethau sy'n estyn tu hwnt i'r safle, ynghyd â darparu allanfeydd tân annibynnol neu lochesi tân (Comisiwn Hawliau Anabledd - datganiadau am fynediad ac adran 5.45 o gôd ymarfer y Ddeddf 2002) sy'n cwmpasu mwy na Dogfen Gymeradwyedig M.

Paratowyd a mabwysiadwyd y cyfarwyddyd sy'n dilyn gan y Cyngor i feithrin gwell safon o ddylunio ac annog dylunwyr a datblygwyr i ystyried anghenion pobl yn llawn yn ystod y cyfnodau dylunio cynnar.

Ni all y cyfarwyddyd hwn gwmpasu holl feysydd dylunio nac anghenion pawb ond anogir dylunwyr i drafod eu cynigion yn gynnar gyda swyddogion cynllunio neu reoli adeiladu'r Cyngor. Bydd y Cyngor yn ceisio hybu hygyrchedd a chyfleusterau i grwpiau hawdd eu niweidio. Rhaid cofio bod y cyfarwyddyd canlynol yn ymwneud â'r isafswm safonau sy'n dderbyniol dan y rheoliadau ond anogir chi i ystyried arfer gorau a allai gael dimensiynau mwy yn hytrach na'r isafswm gofynion fel y'u hadeiladwyd.

Datganiadau am Fynediad

I helpu awdurdodau i benderfynu a yw cynigion yn rhesymol neu beidio, argymhellir cynnwys datganiad am fynediad gydag unrhyw gais lle mae gan y cyhoedd fynediad neu lle mae 3 chartref neu fwy'n cael eu hadeiladu. Gallai'r datganiad fod yn gofnod yn dangos bwriad i gydymffurfio â'r holl safonau perthnasol ynghyd â nodyn yn esbonio pa egwyddorion a fabwysiadwyd. Rhaid darparu datganiadau am fynediad bob amser lle nad oes modd cydymffurfio â Dogfen Gymeradwyedig M, gan roi rhesymau a strategaeth i'r penderfyniadau.

Cyflawni'r Nod

Rhaid ystyried y nodweddion canlynol:

Parcio Ceir

Nifer: Dylid clustnodi 6% o'r lleoedd ar gyfer pobl ag anableddau. Dylid darparu lle ar gyfer pob gweithiwr anabl a thu hwnt i'r ddarpariaeth a grybwyllir. Os yw lleoliadau eraill neu'r defnydd a ddisgwylir yn awgrymu y dylid cynnwys canran uwch o leoedd parcio i bobl anabl, yna dylid eu darparu er mwyn cydymffurfio â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd (gofynnol dan y ddeddf).

Lleoliad: Dylid lleoli lleoedd parcio o fewn 50 metr o fynedfa y gellir mynd ati'n hawdd a dylent fod dan do, o ddewis.

Mannau parcio: Dylent fod yn ddigon llydan i ymdopi â chadeiriau olwyn i ac o'r car. Dylid amlygu lleoedd a glustnodwyd gan arwyddion clir ger y fynedfa a ger y lleoedd parcio.

Arwynebau

Dyluniad: Dylai arwynebau mewnol ac allanol fod yn gadarn, ni ddylent fod yn llithrig a dylent fod wedi eu gosod yn dda. Lle mae yna newidiadau mewn cyfeiriad neu lefel, dylid diffinio ymyl unrhyw lwybr â lliw gwahanol, arwyneb â chyffyrddiad gwahanol neu, lle'n briodol, canllaw isel.

Dodrefn stryd: Dylai fod yn hawdd gwahaniaethu rhwng y dodrefn a phob dim arall o gwmpas. Dylid osgoi gorchuddion sy'n gwthio allan, stepiau prin a rhwyllau agored mawr. Dylid darparu seddi priodol fwyafswm o 50m i ffwrdd o'i gilydd.

Llwybrau

Dimensiynau: Dylai llwybrau fod yn isafswm o 1.8 metr o led, o ddewis 2 fetr o led.

Dimensiynau: Dylid clirio rhwystrau o lwybrau; dylai ymylon fod yn glir a dylid gosod arwyddion a goleuadau ar lwybrau o ffyrdd, safleoedd bws a meysydd parcio. Rhaid gosod palmentydd cyffyrddol ac â gwyriad fertigol o 3mm neu lai (Rhan M1.13(d).

Ymylon palmant: Palmentydd is, ar yr un lefel â'r ffordd, uchafswm uchder o 6mm, ac sy'n cynnig uchafswm lethr o 1:10. Fe'ch cynghorir i ddefnyddio arwynebau nad oes modd llithro arnynt a chroesfannau i gerddwyr.

Mynd i mewn i adeilad

Dylid osgoi newidiadau mewn lefelau, yn enwedig ger mynedfeydd ac allanfeydd. Lle nad yw hyn yn bosibl, dylid darparu rampiau a grisiau.

Rampiau

Dimensiynau: Dylai rampiau fod yn 1.8 metr o led (isafswm o 1.5 metr) ag ymyl palmant o 100mm o liw gwahanol ac ar lethr o 1:20. Ar ddechrau a diwedd ramp, dylid darparu llwyfan lefel 1.8 metr o led. Ar rampiau hir, dylid darparu llwyfan o 1.8m x 1.8m i ganiatáu lle mynd heibio lle nad yw'n bosibl i ddefnyddwyr cadair olwyn weld o un pen i'r llall (1.5 metr fel arall). Ni ddylid rhoi arwyneb cyffyrddiol ar rampiau.

Nodweddion: Dylid darparu canllawiau ar ddwy ochr y rampiau. Dylid goleuo unrhyw fynedfa'n dda a dylai unrhyw rampiau fod dan do.

Grisiau

Dimensiynau: Dylai grisiau fod yn 1.8 metr o led (isafswm o 1.2 metr). Dylai lled camu grisiau fod yn isafswm o 280mm a dylai'r codiad fod rhwng 150 a 170mm. Ni ddylid defnyddio codiadau agored na gris unigol.

Nodweddion: Dylid diffinio ymylon stepiau neu risiau'n glir. Dylid rhoi arwydd ger grisiau hefyd a dylai'r defnydd a ddefnyddir fod yn gadarn ac ni ddylai fod yn bosibl llithro arno.

Canllawiau

Dimensiynau: Dylid gosod canllawiau fetr uwchben pen grisiau ac ni ddylent fod yn fwy na 900mm uwchben ymylon y grisiau. O ddewis, dylent gyrraedd unrhyw ddrysau neu fynd o leiaf 450mm tu hwnt i ddiwedd y grisiau.

Dylai canllawiau fod rhwng 40mm a 50mm o ran diamedr a 60mm o'r wal gyfagos. Dylai fod yn hawdd cydio ynddynt; dylent fod yn barhaus ond dod i ben mewn ffordd amlwg megis dychwelyd i'r wal. Dylent fod yn gyfforddus ac ni ddylai fod yn rhy oer cyffwrdd â nhw.

Drysau

Dimensiynau: Dylai mynedfeydd feddu ar isafswm lled agor o 1000mm. Dylai drysau mewnol feddu ar isafswm lled agor o 800mm. Lle ceir drysau dwbl, dylai o leiaf un drws fod yn isafswm o 800mm o led.

Mathau: Dylid osgoi drysau troi a thrwm. Mae drysau llithro awtomatig yn ddymunol. Lle mae angen drysau colfachog am resymau diogelwch, dylid bod yn arbennig o ofalus i sicrhau bod pobl anabl yn gallu eu defnyddio.

Defnyddiau: Dylai fod yn hawdd adnabod drysau gwydr. Rhaid estyn paneli gweld i lefel isel. Dylai drysau a dodrefn fod o liw gwahanol i bob dim arall o gwmpas.

Yn yr adeilad

Gellir lleddfu'r ymdrech o symud o gwmpas os ydych yn ystyried cylchrediad, arddangosiadau a chyfleusterau'n gynnar iawn.

Cynllun

Coridorau

Dimensiynau: Dylai coridorau fod yn 1.8 metr o led a dylid sicrhau nad oes pethau'n ymwthio allan arnynt.

Nodweddion: Mae corneli crwn neu lydan yn ddymunol; dylid osgoi carpedi trwchus iawn ynghyd â lloriau teils llithrig. Bydd angen lliwiau gwahanol rhwng y drysau a'r waliau.

Lifftiau

Dimensiynau: Dylai lifftiau fod yn isafswm o 1.1 metr o led ac 1.4 metr mewn dyfnder y tu mewn a dylent fod yn ddigon mawr ar gyfer eu pwrpas. Dylai fod 1.5 metr o le heb rwystrau tu blaen i fynedfa'r lifft a dylai'r drysau agor 900mm (lleiafswm o 800mm). Ni ddylai'r botymau rheoli fod yn uwch nag 1.2 metr uwchben lefel y llawr a dylai'r botymau gario symbolau cyffyrddadwy.

Toiledau

Dylai lle toiled fod yn isafswm o 2.2 metr x 1.5 metr, ynghyd â drws sy'n agor allan 1 metr o led neu ddrws llithro a llawr nad yw'n llithrig. Mae amrywiaeth o gynlluniau'n addas.

Arwyddion

Dylai unrhyw wybodaeth fod yn glir a diamwys - wedi ei lleoli ar uchder cyfleus, hawdd ei ddarllen a dylai arwyddion fod yn hawdd eu hadnabod drwy ddefnyddio lliw gwahanol o'r wal sy'n gefndir iddynt. Peidiwch â defnyddio cymysgedd o goch a gwyrdd.

Dylid defnyddio symbolau safonol lle'n briodol a dylid defnyddio symbolau boglynnog/braille o fewn cyrraedd.

Rheolau Newydd ar gyfer Diogelwch Trydanol yn y Cartref

O 1 Ionawr 2005, bydd gofyn i bobl sy’n gwneud gwaith trydanol mewn cartrefi a gerddi yng Nghymru a Lloegr ddilyn y rheolau newydd yn y Rheoliadau Adeiladu.

Cwmpas a Gofynion

Mae Rhan P o’r Rheoliadau Adeiladu’n perthyn i osodiadau trydanol sefydlog sy’n rhan o’r prif gyflenwad a rhai foltedd isel, gan gynnwys:

Mae Rhan P yn perthyn i osodiadau trydanol mewn anheddau a fflatiau (ond nid ystafelloedd at bwrpasau preswyl) ac i estyniadau i osodiadau trydanol yn y canlynol, sy’n cael eu heithrio o Atodiad 2 o’r Rheoliadau Adeiladu ond nid gofynion Rhan P:-

Mabwysiadwyd Hydref 2002
Diweddarwyd Medi 2005