Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Am Rheoli Cynllunio

Mae'r ddogfen hon yn amlinellu'r 3 ddisgyblaeth sy'n rheoli datblygiad a defnydd tir er budd y cyhoedd a'r amgylchedd.

Rheoli Datblygiad

Prif ddyletswyddau'r tîm yw penderfynu amrywiaeth o geisiadau cynllunio sy'n cynnwys preswylwyr tai, hysbysebion, newid defnydd, adeiladau rhestredig ynghyd â chynlluniau datblygu preswyl, masnachol a diwydiannol ar raddfa fawr.

Mae'r dyletswyddau eraill yn cynnwys:

Gorfodi

Mae'r Is-Adran Gorfodi Cynllunio yn ymchwilio i gwynion o bob ffynhonnell ynghylch tor-reoliadau cynllunio.

Maent yn cynnwys:

Gwneir ymdrechion fel rheol i benderfynu achos drwy drafodaeth ond mae'n bosibl y bydd raid dod â'r gyfraith iddi.

Mwynau

Mae cynllunio mwynau a gwastraff yn golygu rheoli datblygiadau sy'n cynnwys tynnu a phrosesu mwynau a chael gwared ar wastraff. Mae safleoedd yn cael eu monitro o'r adeg maent yn cychwyn a thrwy gydol eu cyfnod cynnal o bum mlynedd.

Cyhoeddwyd dogfen o'r enw "Datganiad Dros Dro o'r Polisi Mwynau" ym Mawrth 1997. Mae'n cynnwys ystod o bolisïau manwl mewn perthynas â gwaith mwynau i gynnwys cyfnod paratoi'r Cynllun Datblygu Unedol.

Penderfynu Cais Cynllunio