Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Adroddiad Perfformiad Blynyddol Cynllunio 2016 - 2017

Mae’r Adroddiad Perfformiad Blynyddol yn cael ei lunio gan bob Awdurdod yng Nghymru ac mae’n rhoi trosolwg o berfformiad y Gwasanaeth Cynllunio yn ystod 2016/17. Mae’n dangos i’r cyhoedd sut mae Awdurdodau yn perfformio yn erbyn dangosyddion a thargedau Llywodraeth Cymru.

Mae Gwasanaeth Cynllunio da yn ganolog i amcanion strategol y Cyngor o gynhyrchu twf economaidd a buddsoddiad mewnol yn ogystal â diogelu ein cefn gwlad, cymunedau lleol a diwylliant. Rwy’n cadarnhau cynnwys yr adroddiad hwn sy’n dangos er gwaethaf toriadau ariannol diweddar bod Gwasanaeth Cynllunio Wrecsam yn parhau i berfformio’n dda. Mae’r Gwasanaeth wedi llwyddo i ymateb ac addasu i amgylchiadau newidiol ac mae’n cefnogi Agenda Cynllunio Llywodraeth Cymru yn llwyr. Rwy’n fodlon fod yr adroddiad yn cadarnhau bod y Gwasanaeth Cynllunio o leiaf yn gymharol ac mewn llawer o feysydd yn gwneud yn well nag Awdurdodau eraill yng Nghymru er gwaethaf y ffaith bod y tîm yn gymharol fach gydag adnoddau cyfyngedig.

Rydym yn parhau wedi ymrwymo i welliannau parhaus a byddwn yn ceisio ymgysylltu â’r budd-ddeiliaid i wynebu’r heriau o’n blaen.