Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyd Astudiaeth Argaeledd Tir Tai Wrecsam

Mae'n rhaid i awdurdodau lleol yng Nghymru gwblhau astudiaethau argaeledd Tir ar gyfer Tai bob blwyddyn er mwyn monitro'r cyflenwad o dir ar gyfer tai yn eu hardaloedd hwy. Caiff yr Astudiaethau eu paratoi gyda'r un dyddiad sylfaenol, sef 01 Ebrill, bob blwyddyn er mwyn rhoi'r darlun ar gyfer Cymru gyfan.

Amlinellir canllawiau ar sut i fynd ati i baratoi'r Astudiaethau yn Nodyn Cyngor Technegol 1, Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai (TAN 1). Hefyd, mae TAN 1 yn darparu canllawiau ar y dull a ddefnyddir i amcangyfrif y cyflenwad o dir sydd ar gael a'r amodau y mae'n rhaid i safleoedd eu bodloni er mwyn cael eu cynnwys yn yr Astudiaethau.

Os hoffech weld y Cyd-Astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai, cliciwch ar y dolenni isod: