Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaeth Cais Cynllunio Llwybr Cyflym Ddeiliaid Tai

A ydych chi angen penderfyniad cyflym?

Efallai y bydd achlysuron pan fyddwch chi angen penderfyniad sydyn ar eich cais cynllunio. Er enghraifft, efallai bod gennych chi adeiladwyr yn barod i ddechrau, neu wedi’u trefnu i ddechrau gweithio, efallai bod gennych chi drefniant cytundebol, neu efallai eich bod yn dymuno i’ch cais gael ei ystyried mor fuan ag sy'n bosibl.

Rydym yn awr yn cynnig gwasanaeth Llwybr Cyflym ar gyfer ceisiadau gan Ddeiliaid Tai, e.e. estyniadau i'ch eiddo. Bydd gwasanaeth Llwybr Cyflym Wrecsam yn cyflymu'r broses o weinyddu a phrosesu cais gan ddeiliaid tai am dâl bychan ychwanegol o £50. Mae'n ofynnol i'r Cyngor benderfynu ar eich cais cyn pen 8 wythnos, ac weithiau nid oes penderfyniad ar y ceisiadau y tu hwnt i’r cyfnod hwn. Felly, os ydych chi’n dymuno derbyn penderfyniad yn gynt, am ffi ychwanegol o £50 byddwn yn ymdrin â’ch cais yn gynt gan ddod i benderfyniad cyn pen 28 diwrnod ar ôl cofrestru. Os na fydd modd i ni gyrraedd y targed hwn, er mor annhebygol yw hynny o ddigwydd, fe fyddwn yn ad-dalu’r swm llawn o £50 yn ôl i chi.

Nid yw defnyddio'r gwasanaeth Llwybr Cyflym yn effeithio ar rinweddau'r cynnig, ac felly i fanteisio'n llawn ar y cyfleuster hwn efallai y bydd gennych hefyd ddiddordeb yn ein gwasanaeth cyngor cyn cyflwyno cais a fydd yn sicrhau bod unrhyw broblemau posibl a allai arwain at oedi, yn cael sylw cyn i chi gyflwyno eich cais.

Sut ydw i'n defnyddio'r gwasanaeth?

Os hoffech chi ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais yn ogystal â'r ffurflen gais cynllunio safonol. 

Os ydych yn dymuno postio neu gyflwyno eich cais cynllunio yn bersonol, dylech gynnwys eich ffurflen gais Llwybr Cyflym hefyd gyda’ch cais.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r gwasanaeth cyflwyno cais cynllunio ar-lein yn www.planningportal.co.uk Os ydych yn defnyddio’r cyfleuster hwn, atodwch eich ffurflen gais Llwybr Cyflym fel 'Dogfen Ategol'.  Fel arall, postiwch neu e-bostiwch eich ffurflen gais Llwybr Carlam gan ddyfynnu eich cyfeirif Porth Cynllunio (e.e. PP-01234567).

Talu

Gallwch dalu am y gwasanaeth Llwybr Cyflym ar yr un pryd â'r ffi cais cynllunio statudol. Ni fyddwch yn gallu talu am y gwasanaeth Llwybr Cyflym os byddwch yn cyflwyno eich cais ar-lein oherwydd y ffioedd statudol yn unig y mae’r Porth Cynllunio yn eu cyfrifo.

Y ffordd hawsaf i dalu yw drwy gyfleuster talu e-siop y Cyngor. Defnyddiwch y ddolen ganlynol a dewiswch y gwasanaeth cynllunio rydych chi’n dymuno talu amdano:

Byddwch yn derbyn e-bost awtomatig gyda derbynneb. Os hoffech chi dalu efo cerdyn dros y ffôn, ffoniwch 01978 298994.

Cysylltwch â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech wneud taliad, cysylltwch â'r tîm Llwybr Cyflym drwy ffonio 01978 298994 neu drwy anfon e-bost i planning_admin@wrexham.gov.uk