Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyngor Cyn Ymgeisio

Beth yw cyngor cyn-ymgeisio?

O 16 Mawrth, 2016 mae gofyniad statudol ar y Cyngor i ddarparu gwasanaeth cyngor cyn ymgeisio.  Mae'r gwasanaeth hwn yn destun graddfa ffioedd a osodwyd yn genedlaethol. 

Byddwn yn mynd ati i annog ymgeiswyr a datblygwyr i ymgysylltu â'r Cyngor ar y cam cynharaf posibl yn y gwaith o ddatblygu cynllun.  Y manteision i chi o gael y cyngor hwn yw y byddwn yn:

Beth mae gofyn i chi ei wneud

Fel isafswm, rhaid i chi gyflwyno ffurflen ymholiad cyngor cyn-ymgeisio wedi’i llenwi (Hyperlink) sy'n cynnwys gwybodaeth am eich cynnig, darparu cynllun lleoliad a thalu'r ffi ofynnol.  Fe'ch anogir i roi digon o fanylion ar eich cynnig i alluogi ymateb manwl a chywir.

Beth ddylech chi ddisgwyl ei dderbyn

Dylech dderbyn ymateb o fewn 21 diwrnod ar ôl cyflwyno eich ymholiad cyn-ymgeisio.  Os oes angen mwy o amser, byddwn yn cysylltu â chi i gytuno ar estyniad.  Byddwch yn cael ymateb ysgrifenedig unigol yn amlinellu'r canlynol:

Ni fydd unrhyw gyfarfodydd yn cael eu trefnu i drafod eich cynnig a bydd unrhyw ymweliadau safle yn cael eu cynnal yn ôl disgresiwn y swyddog achos sy’n delio â'ch ymholiad cyn-ymgeisio. 

Bydd angen cyflwyno ymholiad cyn-ymgeisio newydd i gael unrhyw gyngor pellach o ganlyniad i newidiadau i gynnig.

Ymagwedd Tîm Datblygu

Mae'r Cyngor yn cynnig Ymagwedd Tîm Datblygu ar gyfer cynigion mwy lle gallai fod angen rhagor o drafodaethau manwl ac ymweliadau safle gyda swyddogion a'ch tîm dylunio.