Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwyliau yn Wrecsam

Sicrhewch fod eich gwyliau nesaf i Wrecsam yn un bythgofiadwy – ac yn rhesymol o ran pris – drwy ddilyn y canllawiau syml hyn a chadw at gyllideb, heb deimlo fel eich bod wedi eich cyfyngu o ran y gweithgareddau y gallwch gymryd rhan ynddynt, yr atyniadau y gallwch ymweld â hwy a’r bwytai y gallwch chi fwynhau pryd o fwyd ynddynt.

Gwnewch eich gwaith ymchwil

Os yw cadw at bris rhesymol yn rhan bwysig o’ch gwyliau chi, mae'n hanfodol eich bod yn cynllunio ymlaen llaw. Po fwyaf yw’r gwaith ymchwil yr ydych yn llwyddo i’w wneud am yr ardal leol, o ran pris bwyd, diod, trafnidiaeth gyhoeddus, atyniadau ac unrhyw wariant arall, y mwyaf tebygol ydych chi o greu cyllideb resymol a fydd yn hawdd cadw ati.

Gweithgareddau i’w Mwynhau

Yn sicr mae mwy i’w weld a’i wneud yn Wrecsam na’r hyn sy’n amlwg o’r olwg gyntaf ac mae digon o anturiaethau i’ch diddanu drwy gydol y Flwyddyn Antur.  Waeth os ydych yn dymuno mynd ar daith fwyd, eisiau diwrnod yn y rasys neu siopa’n ddi-stop, mae Wrecsam yma i groesawu pob ymwelydd ac mae digon o amrywiaeth i blesio pawb.

Cewch ddarganfod un o Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO yma yn Wrecsam, sef Traphont Ddŵr Pontcysyllte a'r Gamlas sydd â chamlas yn rhedeg am 11 milltir a golygfeydd ysblennydd o’r draphont ddŵr a ddyluniwyd gan Thomas Telford. Mae Wrecsam hefyd yn gartref i Gae Ras enwog Bangor-Is-y-Coed, dau eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, anturiaethau moduro traws gwlad, a dewis da o letyai, bwytai a chaffis ardderchog.

Mae cefn gwlad Wrecsam hefyd yn ddiguro – beth am fynd am dro neu farchogaeth ceffyl ar hyd llwybrau Dyffryn Ceiriog a mwynhau’r golygfeydd anhygoel.

Mae harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Rhiwabon a Mynydd Esclus, Dyffryn Dyfrdwy a Chastell y Waun bellach wedi derbyn cydnabyddiaeth ffurfiol a’u cynnwys yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy.  Mae hyn yn sicr yn profi bod gan Wrecsam rai o’r tirluniau gorau yn y DU.

Os mai siopa sy’n mynd â’ch bryd, cofiwch alw heibio canol tref Wrecsam. Mae hefyd sawl marchnad i ymweld â hwy a siopau bach unigol, felly os ydych yn chwilio am anrheg, rydych yn siŵr o ddarganfod rhywbeth arbennig yn Wrecsam.  Fe ddewch o hyd i’r siopau mwyaf yng nghanolfan siopa Dôl yr Eryrod, yno mae’r gorau o frandiau’r stryd fawr yn ogystal â sinema, bowlio deg, digonedd o fwytai a chaffis a maes parcio enfawr.

Mae Amgueddfa Wrecsam yn fan delfrydol i ddysgu am hanes cyffrous yr ardal, ac mae cyfle i gwrdd â Dyn Brymbo, preswylydd arbennig iawn o’r Oes Efydd. Mae caffi ardderchog yno hefyd.

Prydau blasus am bris rhesymol

Mae coginio eich prydau bwyd eich hun yn ffordd wych o arbed arian. Mae llety hunan ddarpar yn ddewis delfrydol gan ei fod yn cynnig cysuron eich cartref ar eich gwyliau, gyda chegin yn llawn teclynnau cegin a llestri. Ond wrth gwrs, mae’n braf mynd i fwytai gyda’ch teulu ar eich gwyliau, felly mae’n werth gwneud ychydig o waith ymchwil i weld os oes unrhyw gynnig arbennig ar gael. Cofiwch hefyd fwrw golwg ar wefannau adolygu er mwyn darganfod bwytai poblogaidd â phrisiau rhesymol.

Ewch am dro ar hyd y llwybrau anghysbell

Bydd mynd am dro a darganfod y mannau anghysbell yn hytrach nag ymweld â’r mannau poblogaidd yn sicr o arbed arian. Bydd teithio ar droed hefyd yn rhatach nag unrhyw fath arall o drafnidiaeth ac mae’n ffordd wych o ddarganfod ardaloedd newydd.

Content provided by CAN

Nid ydi Cyngor Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau eraill.