Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Chwaraeon

Ychydig iawn o bethau sy'n ennyn cymaint o angerdd a greddf y tylwyth â chwaraeon. Rhyfel yw chwaraeon … heb y canlyniadau.

Lle cystadleuol yw Wrecsam, nid caled ac ymwthgar, ond cystadleuaeth dawel. Dim syndod bod chwaraeon yn beth mawr yma, eu chwarae a'u gwylio.

Pêl-droed a Rygbi

Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr. O bwys aruthrol i chwaraeon yn lleol, hwn hefyd yw’r cae pêl-droed rhyngwladol hynaf yn y byd, sy’n dal i weithredu.

Hwn hefyd yw’r stadiwm fwyaf yng Ngogledd Cymru (oddeutu 10,000 o seddau) a’r pumed o ran ei faint yng Nghymru.

Mae’n lle sydd wedi profi gogoniant chwaraeon a lle a welodd dorri calonnau hefyd tros y blynyddoedd. Buddugoliaeth a gorchfygiad. A dyna sy’n ei wneud yn rhan mor arbennig o Wrecsam.

Dyna i ti Glwb Pêl-droed Wrecsam er enghraifft. Mae’r ‘Dreigiau’ wedi chwarae eu stori ar laswellt y Cae Ras ers blynyddoedd maith.

Rydyn ni’n dal i gofion fel ddoe yr adegau wnaethon ni ladd cewri fel Arsenal, Middlesbrough, Tottenham, West Ham, FC Porto, dim ond rhai o’r dreigiau y gwnaethon ni eu trechu.

Wedyn y boen o gael ein darostwng yn y blynyddoedd a aeth heibio. Mae bod yn ddilynwr pêl-droed yn golygu profiad o’r eithafion.

Mae’r stadiwm yn gartref hefyd i fath arall o bêl-droed, un efo pêl o fath gwahanol.

Yn wir, llwyddodd Wrecsam i guro cystadleuaeth lem gan drefi a dinasoedd eraill er mwyn cynnal gemau yn ystod Cwpan y Byd Rygbi'r Gynghrair 2013.

Rasio Ceffylau

Dechreuodd rasys ceffylau ym Mangor Is-coed mwy na 150 o flynyddoedd yn ôl pan garlamodd dau ddyn o blith yr helwyr lleol ar draws y dolydd am wobr o £50.

Hyd heddiw, dydyn nhw ddim wedi mynd ati i godi prif stand. Oherwydd bod golygfeydd mor ysgubol oddi ar lethrau glaswelltog yr amffitheatr naturiol hon, go brin fod angen hynny.

Hwn hefyd oedd hoff gae rasio’r awdur nofelau cyffro a chyn joci Dick Francis, er bod pethau wedi newid tipyn ers iddo farchogaeth ei enillydd cyntaf erioed yma yn ôl ym 1947.

“Yn yr 20 mlynedd a aeth heibio mae’r cae rasio wedi dod yn ei flaen o fod yn adeiladau pren i gyd i fod yn un efo cyfleusterau gwych – nid yn unig ar gyfer dyddiau rasio, ond hefyd ar gyfer partïon preifat, priodasau a chynadleddau,” eglura’r rheolwr cyffredinol Jeannie Chantler.

Beth, felly, sy’n denu? Adloniant pur.

“Does dim byd cystal â’r holl sioe a lliw o weld y ceffylau a’r jocis o agos, y berw o gwmpas y cylch betio a rhuthr adrenalin y ras ei hun,” dywed Jeannie.

Dilyn ar Twitter: @BangorRaces

Golff

Ar gyfer y rhai sy’n petruso ychydig, mae cwrs Clwb Golff y Waun yn gallu chwarae cyn lleied â 5,525 o lathenni. Ond os wyt ti’n llawn o nerth, mae’r ‘Tiger Tees’ fel y gelwir nhw yn gallu ychwanegu’n anferthol at hynny, hyd at 7,045 o lathenni.

Mae’r maes 200 acer hwn, efo camlas Llangollen un ochr iddo a golygfeydd gwych o Gastell y Waun, yn cynnig y profiad o chwarae golff sy’n nodweddiadol o Wrecsam. Gwir brawf, croeso cynnes, ffioedd grin cystadleuol, a rhywbeth sydd ychydig bach yn wahanol.

Hefyd mae maes pencampwriaeth 18 o dyllau yng Nghlwb Golff Wrecsam, a meysydd 9 twll hardd yn Narland, Dyfroedd Alun, Dyffryn Moss a’r Plasau.

Ac os nad wyt ti’n ei tharo hi’n hollol syth, efallai y bydd teclyn bach dechau yng Nghanolfan Golff Clays yn Wrecsam yn gymorth i ti. Mae’r chwaraewyr proffesiynol yng Nghanolfan Ffitio Genedlaethol Mizuno yno yn defnyddio system radar gwerth £20,000 i ddadansoddi dy swingiad di. Maen nhw hyd yn oed yn gallu gweithio allan dy ‘ffactor taro’ di.

Beicio Mynydd

Rwyt ti’n gorfod gweithio go iawn am dy frecwast yng Nghoed Llandegla yn Sir Ddinbych gyfagos.

Mae eu llwybrau beic mynydd efo’u codau lliw mewn 650 o aceri o goetir sy’n cael ei reoli’n gynaliadwy.

Mae’r llwybr gwyrdd yn wych ar gyfer teuluoedd a’r llwybr glas yn berffaith ar gyfer dechreuwyr - ac mae beiciau yno i’w llogi os nad oes gennyt ti un dy hun.

Ond mae Llandegla yn denu’r selogion hefyd. Mae’r llwybr coch 11 o filltiroedd yn cynnwys llwybr sengl heb wyneb arno, ffigyrau wyth ysgafellog a chroesfannau dŵr. Ond beth am y llwybr du? Digon yw dweud y bydd arnat ti angen coesau cadarn a nerfau dur.

01978 751656 www.oneplanetadventure.com

Antur Awyr Agored

Mi fyddai’n hen dro gwastraffu’r holl awyr iach hwnnw. Mae Wrecsam yn cynnig amrywiaeth fawr o weithgareddau llawn cyffro i droi ein mannau agored yn un maes chwarae antur anferthol.

Mae Motor Safari yn cynnig popeth a mwy, rali-sgrialu, oddi ar y lôn, cychod pŵer, heboga, rafftio dŵr gwyn – ac mae wedi bod ar raglenni teledu fel Top Gear, Blue Peter a’r Holiday Programme.

Dylai’r wal ddringo hefyd ym Mhlas Power Adventure bwmpio tipyn o adrenalin I mewn i ti. Mae’n fawr - mwy na 6,000 o droedfeddi sgwâr.

Ac mae’n boblogaidd iawn gan y plantos, sydd yn aml yn curo eu rhieni’n racs, yma ac ar y cyrsiau rhaffau – lle mae gwifren sipio 100 troedfedd, llwyfan abseilio a rhywbeth efo’r enw pryderus ‘naid ffydd’.

01978 754533 www.motor-safari.co.uk
01978 754747 www.plaspoweradventure.com

Canolfannau Hamdden

Eisiau cadw popeth yn dwt – yn cynnwys dy gyfrif banc? Does dim ond rhaid i ti chwipio dy gerdyn Pur allan yn un o’n canolfannau hamdden cyhoeddus.

Bydd yn arbed arian i ti ar y rhan fwyaf o’r gweithgareddau yn cynnwys nofio, sesiynau yn y gampfa a’r dosbarthiadau ffitrwydd.

Mae’r Byd Dŵr yn ganolfan ddŵr (mae’r enw yn dy helpu di i ddeall), efo pwll nofio cystadleuaeth 25 metr o hyd, cafn 65 metr o hyd a reid afon wyllt.

Yn y Morlyn Trofannol ym Mhlas Madoc, mi fedri di gerdded yr ewyn, mynd ar gefn y crocodeil, sglefrio i lawr y neidr a chwarae yn y tonnau. Ac mi fedri di adael i’r plant roi cynnig arni hefyd, os oes rhaid i ti.

Mae gan y Waun bwll hefyd. Y lle perffaith i oeri tipyn wedi bod yn y sawna neu’r ystafell stêm, gêm o sboncen, neu dipyn o Dai Cwon Do.

www.wrexham.gov.uk/sport

Byd Dŵr
01978 297300

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau
01978 821600

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau'r
01691 778666

Tennis

Rydyn ni’n hoff iawn o’n tennis, ac nid yn ystod pythefnos Wimbledon yn unig. Mae’r chwe chwrt dan do a’r 10 o gyrtiau awyr agored yng Nghanolfan Tennis Wrecsam yn rhai o safon ryngwladol.

Bydd ein hyfforddwyr yn dy helpu di i fod yn ddigon da iddyn nhw. Ac unrhyw amser y bydd arnat ti awydd taro’r bêl o gwmpas tipyn, mi fedri di chwarae yn y cyrtiau ym Mharc Actyn a Pharc Bellevue yn Wrecsam neu Barc y Ponciau yn y Rhos – a hynny’n rhad ac am ddim.

Canolfan Tennis Wrecsam 01978 265260 www.wrexhamtenniscentre.co.uk

Athletau

Mae prif athletwyr yn dod i Stadiwm Heol y Frenhines, yn cynnwys sêr Olympaidd fel Colin Jackson, Jamie Baulch, Iwan Thomas a Christian Malcolm.

Ond mae hefyd yn cynnal dyddiau mabolgampau ysgolion a rasys hwyl lleol. Mae’n gartref hefyd i Glwb Athletau Wrecsam, sy’n helpu sêr y dyfodol o with oed ymlaen i gael trefn ar bethau.

01978 355826