Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cynllun Tocyn Mantais

Byddwch yn gallu gwneud cais am eich Cardiau Teithio Rhatach newydd, sy'n cymryd lle eich pas bws presennol, o ddydd Mercher 11 Medi 2019.

Llenwi’r ffurflen (cyswllt allanol)

Os ydych yn byw ym Mwrdeistref Sirol ac yn:

bydd gennych hawl i gael tocyn, a fydd yn eich galluogi i deithio am ddim ar bob gwasanaeth bws lleol.

Newidiadau i gardiau teithio consesiynol

O fis Medi 2019, mae cardiau teithio consesiynol yn newid i gardiau newydd gan Drafnidiaeth Cymru.

Bydd yr hen gardiau yn ddilys ar gyfer teithio ac yn cynnig yr un buddion nes 31 Rhagfyr 2019.

Byddwch yn derbyn eich cerdyn newydd os ydych yn gwneud cais am Gerdyn Teithio Consesiynol o fis Medi 2019.

Os ydych yn archebu cerdyn newydd, byddwch yn derbyn yr un math o gerdyn a’r un sydd gennych yn barod.

Byddwch angen newid eich hen gerdyn i gerdyn newydd erbyn 31 Rhagfyr 2019. I newid eich cerdyn, bydd angen i chi wneud cais am Gerdyn Teithio Consesiynol newydd.

Bydd eich tocyn teithio am ddim yn ddilys o’r dyddiad y cafodd ei roi i chi drwy’r dydd, bob dydd, nid yn unig yn Wrecsam, ond i deithio ledled Cymru.

Ble a phryd allaf ddefnyddio fy nhocyn?

Bydd eich tocyn mantais yn ddilys ar gyfer teithiau dros y ffin i Loegr cyn belled â bo’ch taith yn ddi-dor ac yn dechrau ac yn gorffen yng Nghymru.

Os ydych yn methu â theithio’n annibynnol ac angen cymorth i ddefnyddio cludiant cyhoeddus, efallai y gellir rhoi tocyn ychwanegol ar gyfer cydymaith angenrheidiol. Fel arfer bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth feddygol annibynnol i gefnogi hyn.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi partneru gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru i gyflwyno teithio am ddim ar y darn Cymreig o lein y Gororau, rhwng Wrecsam Ganolog, Gorsaf Gyffredinol Wrecsam, Gwersyllt a phob gorsaf i Bont Penarlâg.

Bydd y prawf gynllun, a ddechreuodd ar 18fed Mai 2008, yn gweithredu am 12 mis i ddechrau. Caiff y rhai sydd â thocynnau mantais (bysys) yn Wrecsam a Sir y Fflint deithio am ddim ar y rhan hwn o’r daith. Os bydd rhywun am deithio i’r gogledd o Shotton yna bydd raid iddynt dalu y pris gweddill.

A oes raid i mi dalu am y tocyn?

Caiff eich tocyn teithio ei roi I chi’n rhad ac am ddim. Fodd bynnag, mae cost am amnewid unrhyw docynnau a gollir neu a ddifrodir.

Sut wyf yn defnyddio fy nhocyn?

Mae defnyddio eich tocyn i deithio yn dibynnu ar reolau a rheoliadau'r gweithredwyr sy’n cynnig y gwasanaeth. Bydd angen i chi ddangos eich tocyn i’r gyrrwr wrth fynd ar y bws er mwyn cael mantais. Rhaid ei ddangos i arolygwyr yn ôl y gofyn. Os methwch â dangos eich tocyn, caiff y fantais ei gwrthod a chaiff pris y daith ei chodi arnoch. Nid yw’r tocyn yn rhoi unrhyw hawliau gwahanol i chi â’r rhai a roddir i unrhyw deithiwr sy’n talu’r pris llawn am docynnau.

Mae eich tocyn yn parhau’n eiddo i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac fe allai gael ei dynnu’n ôl gan y Cyngor neu’r gweithredwr os caiff ei gamddefnyddio.